หน้าแรก | คณะกรรมการ | ขั้นตอนปฏิบัติ | ประมวลภาพพิธี | ผู้บริจาค-ผู้รับมอบ | เอกสาร/แบบฟอร์ม | ติดต่อมูลนิธิฯ
                         
 

 

 

 
พิมพ์ชื่อผู้บริจาคแล้วคลิกปุ่ม "ค้นหา" เพื่อเรียกดูรายละเอียดของการบริจาคทั้งหมด
< คลิกรายชื่อเพื่อดูรายละเอียด   = มีภาพ>

ชื่อผู้บริจาค :

หน้า 1

รายการต่อหน้า

 เลือกหน้า : [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28]

ทั้งหมด 2728 รายการ

ลำดับ รหัส ผู้บริจาค ผู้รับมอบ ที่อยู่ผู้รับมอบ เนื่องในโอกาส วดป.ไถ่
1 6011970 คุณณัทญา ตรีภูริเดส นางเพ็ญ สุวรรณธิสังข์ 126 หมู่ 7 ต.พรหมสวัสดิ์ อ.พยุห์ จ.ศรีสะเกษ หลวงพ่อเลี่ยม

02 เม.ย.2560

2 6011969 พล.ต.อ.ดร.สุวิระ-คุณศิริวรรณ ทรงเมตตา นางพิมพา มวลพรม 17/1. หมู่ 6 ต.ตำแย อ.พยุห์ จ.ศรีสะเกษ หลวงพ่อเลี่ยม

02 เม.ย.2560

3 6011968 พล.ต.อ.ดร.สุวิระ-คุณศิริวรรณ ทรงเมตตา นางนิตยา สีกะชา 59 หมู่ 11 ต.ตำแย อ.พยุห์ จ.ศรีสะเกษ หลวงพ่อเลี่ยม

02 เม.ย.2560

4 6011915 คุณณัฐพัชร์ ธนิตกุลเศรษฐ์ นายสังคม กาฬพัฒน์ 56 หมู่ 3 ต.ตำแย อ.พยุห์ จ.ศรีสะเกษ หลวงพ่อเลี่ยม

02 เม.ย.2560

5 6011914 คณะ ดร.วิวรรณและผู้ร่วมบุญ นางถวิล ผลงาม 117 หมู่ 12 ต.ตำแย อ.พยุห์ จ.ศรีสะเกษ หลวงพ่อเลี่ยม

02 เม.ย.2560

6 6011913 คณะ ดร.วิวรรณและผู้ร่วมบุญ นายสมหวัง สุวเพ็ชร 69 หมู่ 10 ต.ตำแย อ.พยุห์ จ.ศรีสะเกษ หลวงพ่อเลี่ยม

02 เม.ย.2560

7 6011912 คณะ ดร.วิวรรณและผู้ร่วมบุญ นายคำเหลือ ปัดถา 244 หมู่ 15 ต.ตำแย อ.พยุห์ จ.ศรีสะเกษ หลวงพ่อเลี่ยม

02 เม.ย.2560

8 6011911 คณะ ดร.วิวรรณและผู้ร่วมบุญ นางคำพันธ์ คำผาง 158 หมู่ 8 ต.ตำแย อ.พยุห์ จ.ศรีสะเกษ หลวงพ่อเลี่ยม

02 เม.ย.2560

9 6011909 คณะ ดร.วิวรรณและผู้ร่วมบุญ นายเสริม บุญเรือง 51/2 หมู่ 11 ต.ตำแย อ.พยุห์ จ.ศรีสะเกษ หลวงพ่อเลี่ยม

02 เม.ย.2560

10 6011908 คณะ ดร.วิวรรณและผู้ร่วมบุญ นายไสว ทาโสม 85 หมู่ 2 ต.ตำแย อ.พยุห์ จ.ศรีสะเกษ หลวงพ่อเลี่ยม

02 เม.ย.2560

11 6011907 คุณยอดรัก ธรรมสโรช นางสาวลัดดาวัลย์ หอมแสน 159 หมู่ 8 ต.ตำแย อ.พยุห์ จ.ศรีสะเกษ หลวงพ่อเลี่ยม

02 เม.ย.2560

12 6011906 คุณโชษิต ปิ่นสุวรรณ์ นายสุขสันต์ หอมจันทร์ 12 หมู่ 11 ต.ตำแย อ.พยุห์ จ.ศรีสะเกษ หลวงพ่อเลี่ยม

02 เม.ย.2560

13 6011905 คุณพรทิพย์ นฤปกรณ์ นางสมเพียร เกษหงษ์ 4 หมู่ 11 ต.ตำแย อ.พยุห์ จ.ศรีสะเกษ หลวงพ่อเลี่ยม

02 เม.ย.2560

14 6011904 น.อ. หญิง สมจินตนา กิจการ คุณศุภรา รักษ์กุล นายสุพรรณ โสดรัมย์ 150 หมู่ 8 ต.ตำแย อ.พยุห์ จ.ศรีสะเกษ หลวงพ่อเลี่ยม

02 เม.ย.2560

15 6011903 คุณภัทริณี สุพนธนา นางเนียม กองแซง 144/1 หมู่ 7 ต.ตำแย อ.พยุห์ จ.ศรีสะเกษ หลวงพ่อเลี่ยม

02 เม.ย.2560

16 6011902 คุณวิสิทธิ์ ลิมปติยะกร นายธนากรณ์ อินทะโร 20 หมู่ 2 ต.ตำแย อ.พยุห์ จ.ศรีสะเกษ หลวงพ่อเลี่ยม

02 เม.ย.2560

17 6011901 คุณธรรมนูญ มโนสุทธิกิจ นางนารี สารักษ์ 14 หมู่ 6 ต.ตำแย อ.พยุห์ จ.ศรีสะเกษ หลวงพ่อเลี่ยม

02 เม.ย.2560

18 6011900 คุณอัมพร สุดสงวน นายนิสิทธิ์ พรมจันทร์ 119/1 หมู่ 8 ต.ตำแย อ.พยุห์ จ.ศรีสะเกษ หลวงพ่อเลี่ยม

02 เม.ย.2560

19 6011899 คุณพรสวรรค์ พรมมาตย์ นางสุริยา อ่อนสังข์ 241 หมู่ 8 ต.ตำแย อ.พยุห์ จ.ศรีสะเกษ หลวงพ่อเลี่ยม

02 เม.ย.2560

20 6011898 คุณพรสวรรค์ พรมมาตย์ นายสุนทร จันทา 155 หมู่ 8 ต.ตำแย อ.พยุห์ จ.ศรีสะเกษ หลวงพ่อเลี่ยม

02 เม.ย.2560

21 6011897 คุณนรินทร์ กาบบัวทอง นางสาวลภิศรา ธรรมรส หมู่ ต.ตำแย อ.พยุห์ จ.ศรีสะเกษ หลวงพ่อเลี่ยม

02 เม.ย.2560

22 6011896 คุณนุสราภา คุ้มกองทรัพย์ นายสมศักดิ์ กัณหาบุตร 25 หมู่ 2 ต.ตำแย อ.พยุห์ จ.ศรีสะเกษ หลวงพ่อเลี่ยม

02 เม.ย.2560

23 6011895 คุณวิวรรณ ธรรมมงคล น.ส.ฉัตรทิพย์ จวงจันทร์ 36 หมู่ 11 ต.ตำแย อ.พยุห์ จ.ศรีสะเกษ หลวงพ่อเลี่ยม

02 เม.ย.2560

24 6011894 คุณนุสราภา คุ้มกองทรัพย์ นางหนูแดง ทาชาติ 69 หมู่ 9 ต.ตำแย อ.พยุห์ จ.ศรีสะเกษ หลวงพ่อเลี่ยม

02 เม.ย.2560

25 6011893 คุณวัฒนา ธรรมมงคล นายธนาวัฒน์ สงคลัง 82 หมู่ 9 ต.ตำแย อ.พยุห์ จ.ศรีสะเกษ หลวงพ่อเลี่ยม

02 เม.ย.2560

26 6011892 คุณอัจจนา แผ่รุ่งเรือง คุณพัชรีพร สินธูระหัฐ คุณภาวิณี สินทรโก นายบุตรดี พุทธิชนม์ 18 หมู่ 14 ต.ตำแย อ.พยุห์ จ.ศรีสะเกษ หลวงพ่อเลี่ยม

02 เม.ย.2560

27 6011891 คุณพรรณพร ศาสนนันทน์ คุณธรรมนันทน์ ศาสนนันทน์ นายสมาน อภัยศิลา 75 หมู่ 6 ต.ตำแย อ.พยุห์ จ.ศรีสะเกษ หลวงพ่อเลี่ยม

02 เม.ย.2560

28 6011890 คุณผาณิต วานิชยานนท์ นายเลิศ คำแดง 9 หมู่ 13 ต.ตำแย อ.พยุห์ จ.ศรีสะเกษ หลวงพ่อเลี่ยม

02 เม.ย.2560

29 6011889 คุณมานัส สุวรรณฤทธิ์ นายบัวพันธ์ จวงจันทร์ 49 หมู่ 11 ต.ตำแย อ.พยุห์ จ.ศรีสะเกษ หลวงพ่อเลี่ยม

02 เม.ย.2560

30 6011888 คุณสมศักดิ์ ระหงส์ นายบุญเรือง จันทร์ชู 43 หมู่ 6 ต.ตำแย อ.พยุห์ จ.ศรีสะเกษ หลวงพ่อเลี่ยม

02 เม.ย.2560

31 6011887 คุณชาญยุทธ เสือจุ้ย นายมิตร ทองปั้น 71 หมู่ 11 ต.ตำแย อ.พยุห์ จ.ศรีสะเกษ หลวงพ่อเลี่ยม

02 เม.ย.2560

32 6011886 คุณภัทริณี สุพนธนา นายพิทักษ์ ผาแก้ว 116 หมู่ 8 ต.ตำแย อ.พยุห์ จ.ศรีสะเกษ หลวงพ่อเลี่ยม

02 เม.ย.2560

33 6011885 คุณวิสิทธิ์ ลิมปติยะกร นายอุไล จันทกรณ์ 7 หมู่ 11 ต.ตำแย อ.พยุห์ จ.ศรีสะเกษ หลวงพ่อเลี่ยม

02 เม.ย.2560

34 6011884 คุณพรสวรรค์ พรมมาตย์ นายสมควร จวงจันทร์ 48 หมู่ 11 ต.ตำแย อ.พยุห์ จ.ศรีสะเกษ หลวงพ่อเลี่ยม

02 เม.ย.2560

35 6011883 คุณอารีย์ ไวยรัชพานิช นายสมหวัง หลอมทอง 150 หมู่ 14 ต.พรหมสวัสดิ์ อ.พยุห์ จ.ศรีสะเกษ หลวงพ่อเลี่ยม

02 เม.ย.2560

36 6011882 คุณประพจน์ เกียรติโกมล นางสอน บุตรดี 44 หมู่ 5 ต.ตำแย อ.พยุห์ จ.ศรีสะเกษ หลวงพ่อเลี่ยม

02 เม.ย.2560

37 6011881 คุณจิระวุฒิ จันเกษม นายเพท อภัยศิลา 136/1 หมู่ 7 ต.ตำแย อ.พยุห์ จ.ศรีสะเกษ หลวงพ่อเลี่ยม

02 เม.ย.2560

38 6011879 คุณนุสราภา คุ้มกองทรัพย์ นายประสิทธิ์ ลาพาจิต 66 หมู่ 11 ต.ตำแย อ.พยุห์ จ.ศรีสะเกษ หลวงพ่อเลี่ยม

02 เม.ย.2560

39 6011878 คุณวิวรรณ ธรรมมงคล นายสมจิตร เลิศสว่าง 14/1. หมู่ 6 ต.ตำแย อ.พยุห์ จ.ศรีสะเกษ หลวงพ่อเลี่ยม

02 เม.ย.2560

40 6011877 คุณวัฒนา ธรรมมงคล นายประพันธ์ ธรรมโชติเดชา 66 หมู่ 5 ต.ตำแย อ.พยุห์ จ.ศรีสะเกษ หลวงพ่อเลี่ยม

02 เม.ย.2560

41 6011876 คุณนุสราภา คุ้มกองทรัพย์ นายหนูพร ปานาตี 45/1. หมู่ 5 ต.ตำแย อ.พยุห์ จ.ศรีสะเกษ หลวงพ่อเลี่ยม

02 เม.ย.2560

42 6011874 นายจักรกฤษณ์ ตั้งธรรมพูนพล นางลาวัลย์ ละนาม 91 หมู่ 9 ต.ตำแย อ.พยุห์ จ.ศรีสะเกษ หลวงพ่อเลี่ยม

02 เม.ย.2560

43 6011873 คุณรัตติยา สหะศักดิ์มนตรี นายวุฒิ แสงสิงห์ 264 หมู่ 14 ต.ตำแย อ.พยุห์ จ.ศรีสะเกษ หลวงพ่อเลี่ยม

02 เม.ย.2560

44 6011872 คุณอนุชา-อรพิณ ภานุทัศนาภร และครอบครัว นายชาลี ศิลปศร 79 หมู่ 5 ต.ตำแย อ.พยุห์ จ.ศรีสะเกษ หลวงพ่อเลี่ยม

02 เม.ย.2560

45 6011871 คุณอัญชณา คัณธามานนท์ นายอุดมโชคน์ หนองม่วง 6 หมู่ 11 ต.ตำแย อ.พยุห์ จ.ศรีสะเกษ หลวงพ่อเลี่ยม

02 เม.ย.2560

46 6011870 คุณรัตติยา สหะศักดิ์มนตรี นางสุพิญญา ตุ้มคำ 94/1 หมู่ 15 ต.ตำแย อ.พยุห์ จ.ศรีสะเกษ หลวงพ่อเลี่ยม

02 เม.ย.2560

47 6011869 คุณจุฑามาส พรสุวรรณกุล น.ส.อุไรพร บัวหอม 165 หมู่ 8 ต.ตำแย อ.พยุห์ จ.ศรีสะเกษ หลวงพ่อเลี่ยม

02 เม.ย.2560

48 6011868 คุณสหพล อนันท์นำเจริญ นางพร อุดม 24 หมู่ 10 ต.ตำแย อ.พยุห์ จ.ศรีสะเกษ หลวงพ่อเลี่ยม

02 เม.ย.2560

49 6011867 คุณภาณิดา เหมรัตนากร นายไพโรจน์ พรมจันทร์ 35 หมู่ 8 ต.ตำแย อ.พยุห์ จ.ศรีสะเกษ หลวงพ่อเลี่ยม

02 เม.ย.2560

50 6011866 คุณพีระ บุญเกิด (คุณอุ๋ย) นายวิโรจน์ ภูบาล 333 หมู่ 14 ต.ตำแย อ.พยุห์ จ.ศรีสะเกษ หลวงพ่อเลี่ยม

02 เม.ย.2560

51 6011865 คุณพีระ บุญเกิด (คุณอุ๋ย) นางน้อย รุ่งเรืองศรี 118 หมู่ 13 ต.ตำแย อ.พยุห์ จ.ศรีสะเกษ หลวงพ่อเลี่ยม

02 เม.ย.2560

52 6011864 คุณภูศักดิ์ พงษ์เฉลิม-คุณเบญจภรณ์ ลิ้มเจริญเงิน นางทองนาง เข็มรักษ์ 51 หมู่ 8 ต.ตำแย อ.พยุห์ จ.ศรีสะเกษ หลวงพ่อเลี่ยม

02 เม.ย.2560

53 6011863 คุณภูศักดิ์ พงษ์เฉลิม- คุณเบญจภรณ์ ลิ้มเจริญเงิน นางสาวเนียน หอมเสน 106 หมู่ 8 ต.ตำแย อ.พยุห์ จ.ศรีสะเกษ หลวงพ่อเลี่ยม

02 เม.ย.2560

54 6011862 บ.จีพีเซอร์วิส จำกัด นายสมบูรณ์ เทียมทัศน์ 5 หมู่ 5 ต.ตำแย อ.พยุห์ จ.ศรีสะเกษ หลวงพ่อเลี่ยม

02 เม.ย.2560

55 6011861 คุณนรดี สุสัมพันธ์ไพบูลย์ นายถวิล ศิลปศร 111 หมู่ 5 ต.ตำแย อ.พยุห์ จ.ศรีสะเกษ หลวงพ่อเลี่ยม

02 เม.ย.2560

56 6011860 คุณ สุรีธร สุวสิน นางศรีสวรรค์ วงค์ดี 308 หมู่ 19 ต.พรหมสวัสดิ์ อ.พยุห์ จ.ศรีสะเกษ หลวงพ่อเลี่ยม

02 เม.ย.2560

57 6011859 คุณศุภิสรา เมธีเวชศาสตร์ นายผิน แท่นโสภา 175 หมู่ 8 ต.ตำแย อ.พยุห์ จ.ศรีสะเกษ หลวงพ่อเลี่ยม

02 เม.ย.2560

58 6011858 คุณกนกวรรณ ไทประสงค์ศักดิ์-คุณณรงค์ ภูรีพิพัฒน์-คุณรัสรินทร์ วัฒนะนิธิวงศ์ นางธิตินันท์ อภัยศิลา 34 หมู่ 8 ต.ตำแย อ.พยุห์ จ.ศรีสะเกษ หลวงพ่อเลี่ยม

02 เม.ย.2560

59 6011857 Nitaya Duang Path นางสมคิด จังหวัดนา 19 หมู่ 14 ต.ตำแย อ.พยุห์ จ.ศรีสะเกษ หลวงพ่อเลี่ยม

02 เม.ย.2560

60 6011856 คุณนุชจรินทร์ นางสมร อภัยศิลา 60 หมู่ 6 ต.ตำแย อ.พยุห์ จ.ศรีสะเกษ หลวงพ่อเลี่ยม

02 เม.ย.2560

61 6011855 คุณนุชจรินทร์ นายสมชัย ศรีบุญเรือง 5.3 หมู่ 11 ต.ตำแย อ.พยุห์ จ.ศรีสะเกษ หลวงพ่อเลี่ยม

02 เม.ย.2560

62 6011854 คุณวิโรจน์-พัชรี บุบผากลิ่น นายสมชัย ศรีบุญเรือง 53 หมู่ 11 ต.ตำแย อ.พยุห์ จ.ศรีสะเกษ หลวงพ่อเลี่ยม

02 เม.ย.2560

63 6011853 คุณสุรีย์พร เกลียวปฎินนท์ นายสุวิทย์ รัจนัย 151 หมู่ 5 ต.ตำแย อ.พยุห์ จ.ศรีสะเกษ หลวงพ่อเลี่ยม

02 เม.ย.2560

64 6011852 พ.ต.อ.ชาญ รัตนธรรม -ด.ช.พิพิธ รัตนะรรม นางกินรี มะโนธรรม 107 หมู่ 8 ต.ตำแย อ.พยุห์ จ.ศรีสะเกษ หลวงพ่อเลี่ยม

02 เม.ย.2560

65 6011851 พ.ต.อ.ชาญ รัตนธรรม -ด.ช.พิพิธ รัตนะรรม นายดำ สีแดด 1 หมู่ 5 ต.ตำแย อ.พยุห์ จ.ศรีสะเกษ หลวงพ่อเลี่ยม

02 เม.ย.2560

66 6011850 คุณก้องกิดากร นางบัวเลียน เหล่าแค 79 หมู่ 14 ต.พรหมสวัสดิ์ อ.พยุห์ จ.ศรีสะเกษ หลวงพ่อเลี่ยม

02 เม.ย.2560

67 6011849 คุณก้องกิดากร นางสุนิสา พิมพา 17 หมู่ 10 ต.ตำแย อ.พยุห์ จ.ศรีสะเกษ หลวงพ่อเลี่ยม

02 เม.ย.2560

68 6011848 คุณก้องกิดากร นางศรีอุบล พรมชัยขาว 32 หมู่ 11 ต.ตำแย อ.พยุห์ จ.ศรีสะเกษ หลวงพ่อเลี่ยม

02 เม.ย.2560

69 6011845 คุณนภารัตน์และด.ญ ปวีณ พัฒนพูนทอง นายรัง เกษา 41 หมู่ 10 ต.ตำแย อ.พยุห์ จ.ศรีสะเกษ หลวงพ่อเลี่ยม

02 เม.ย.2560

70 6011844 คุณสมชาย วงศ์สถาพร นางมะลิวรรณ ชาติศรีหราช 34 หมู่ 11 ต.ตำแย อ.พยุห์ จ.ศรีสะเกษ หลวงพ่อเลี่ยม

02 เม.ย.2560

71 6011843 คุณธัญยธรณ์ เหมือนศรี น.ส.เรวดี ถาวร 173 หมู่ 2 ต.พยุห์ อ.พยุห์ จ.ศรีสะเกษ หลวงพ่อเลี่ยม

02 เม.ย.2560

72 6011842 คุณมณีภัทร์ พฤกษ์วัฒนาชัย นายทวีชัย หาระสาย 67/1 หมู่ 11 ต.ตำแย อ.พยุห์ จ.ศรีสะเกษ หลวงพ่อเลี่ยม

02 เม.ย.2560

73 6011841 คุณณรงค์พร พาชีครีพาพล นางหนูเจียม หอมเสน 106 หมู่ 8 ต.ตำแย อ.พยุห์ จ.ศรีสะเกษ หลวงพ่อเลี่ยม

02 เม.ย.2560

74 6011840 คุณอุสาห์ ชวนเกษมและนางสาวศิรสาร์ ชวนเกษม นาวสาวสมคิด บุญให้ 118 หมู่ 14 ต.พรหมสวัสดิ์ อ.พยุห์ จ.ศรีสะเกษ หลวงพ่อเลี่ยม

02 เม.ย.2560

75 6011839 คุณอุสาห์ ชวนเกษมและนางสาวศิรสาร์ ชวนเกษม นายธีระพงษ์ บุญเมือง 11 หมู่ 8 ต.ตำแย อ.พยุห์ จ.ศรีสะเกษ หลวงพ่อเลี่ยม

02 เม.ย.2560

76 6011838 คุณณัฐา คุณปิติลักษณ์ นายขรรค์ชัย กองแซง 144 หมู่ 7 ต.ตำแย อ.พยุห์ จ.ศรีสะเกษ หลวงพ่อเลี่ยม

02 เม.ย.2560

77 6011837 คุณสุพรรณี จารุวัฒนะ นายควร หอมเสน 6 หมู่ 8 ต.ตำแย อ.พยุห์ จ.ศรีสะเกษ หลวงพ่อเลี่ยม

02 เม.ย.2560

78 6011836 คุณกิตติ ชัมพุนท์พงศ์ นางบุญล้วน พุทธิชนม์ 75 หมู่ 9 ต.ตำแย อ.พยุห์ จ.ศรีสะเกษ หลวงพ่อเลี่ยม

02 เม.ย.2560

79 6011834 คุณมิตรธีรา ลีละยุทธโยธิน นายพิมพ์ ขันตรี 116 หมู่ 5 ต.ตำแย อ.พยุห์ จ.ศรีสะเกษ หลวงพ่อเลี่ยม

02 เม.ย.2560

80 6011833 คุณสุรวัฒน์ ลีละยุทธโยธิน นายทองใส นันทะวงศ์ 39 หมู่ 11 ต.ตำแย อ.พยุห์ จ.ศรีสะเกษ หลวงพ่อเลี่ยม

02 เม.ย.2560

81 6011832 คุณธนะกิจ ชินบัญจะพล นางสาวพยงนิตย์ ทัศราช 5 หมู่ 6 ต.ตำแย อ.พยุห์ จ.ศรีสะเกษ หลวงพ่อเลี่ยม

02 เม.ย.2560

82 6011831 คุณชินา โอฬารรัตนพันธ์ นายรำพึง ทองธรรมมา 315 หมู่ 14 ต.ตำแย อ.พยุห์ จ.ศรีสะเกษ หลวงพ่อเลี่ยม

02 เม.ย.2560

83 6011830 คุณวันชัย ธิกาปูน นางประคอง พลขันธ์ 98 หมู่ 14 ต.ตำแย อ.พยุห์ จ.ศรีสะเกษ หลวงพ่อเลี่ยม

02 เม.ย.2560

84 6011829 คุณศิริประภา บรรจงช่วย นายอำนวย จวงจันทร์ 55 หมู่ 11 ต.ตำแย อ.พยุห์ จ.ศรีสะเกษ หลวงพ่อเลี่ยม

02 เม.ย.2560

85 6011828 คุณ(ดร.)แสงสุข พิทยานุกุล นายสมจิตร โสมีศรี 63 หมู่ 11 ต.ตำแย อ.พยุห์ จ.ศรีสะเกษ หลวงพ่อเลี่ยม

02 เม.ย.2560

86 6011827 คุณศิริพร ศรีนวกุล นายวิชัย โสดามุข 9 หมู่ 7 ต.ตำแย อ.พยุห์ จ.ศรีสะเกษ หลวงพ่อเลี่ยม

02 เม.ย.2560

87 6011826 คุณศุภชัย ตัณชวนิชย์ นางสมคิด พุทธิชนม์ 57 หมู่ 9 ต.ตำแย อ.พยุห์ จ.ศรีสะเกษ หลวงพ่อเลี่ยม

02 เม.ย.2560

88 6011825 คุณรัฐภูมิ แสงโชติ นายชวน อภัยศิลา 161 หมู่ 8 ต.ตำแย อ.พยุห์ จ.ศรีสะเกษ หลวงพ่อเลี่ยม

02 เม.ย.2560

89 6011824 ครอบครัวบูรณวัฒนาโชค(คุณบุญชัย) นายสถิตย์ โรมเมือง 42 หมู่ 2 ต.พยุห์ อ.พยุห์ จ.ศรีสะเกษ หลวงพ่อเลี่ยม

02 เม.ย.2560

90 6011823 คุณวัลลีย์ นิลดำ นายจันทร์ ดวงไชย 130 หมู่ 10 ต.ตำแย อ.พยุห์ จ.ศรีสะเกษ หลวงพ่อเลี่ยม

02 เม.ย.2560

91 6011822 คุณดวงดาว เตชะธนอิทธิกุล นายพิมพา หอมจันทร์ 109/1 หมู่ 8 ต.ตำแย อ.พยุห์ จ.ศรีสะเกษ หลวงพ่อเลี่ยม

02 เม.ย.2560

92 6011808 คุณวิชัย ณรงค์วณิชย์ คุณวิไล ไพศาลอัศวเสนี นางบัวผิน ธรรมรส 4 หมู่ 8 ต.ตำแย อ.พยุห์ จ.ศรีสะเกษ หลวงพ่อเลี่ยม

02 เม.ย.2560

93 6011807 นางกรแก้ว คัณธามานนท์ นายนครินทร์ หอมเสน 6 หมู่ 8 ต.ตำแย อ.พยุห์ จ.ศรีสะเกษ หลวงพ่อเลี่ยม

02 เม.ย.2560

94 6011806 ร.ศ.ดร.ไพบูลย์ ภูริเวทย์ธำรงค์ นางสมร ทาโสม 20 หมู่ 11 ต.ตำแย อ.พยุห์ จ.ศรีสะเกษ หลวงพ่อเลี่ยม

02 เม.ย.2560

95 6011805 ร.ศ.ดร.ไพบูลย์ ภูริเวทย์ธำรงค์ นายพงษ์ อินธิเดช 94 หมู่ 13 ต.ตำแย อ.พยุห์ จ.ศรีสะเกษ หลวงพ่อเลี่ยม

02 เม.ย.2560

96 6011804 ร.ศ.ดร.ไพบูลย์ ภูริเวทย์ธำรงค์ นายสุวัฒน์ ศรีสวรรค์ 35 หมู่ 10 ต.ตำแย อ.พยุห์ จ.ศรีสะเกษ หลวงพ่อเลี่ยม

02 เม.ย.2560

97 6011803 บ.บางกอกควิลิตี้พลาสติก จำกัด นางสาคร ทองพิระ 34 หมู่ 6 ต.ตำแย อ.พยุห์ จ.ศรีสะเกษ หลวงพ่อเลี่ยม

02 เม.ย.2560

98 6011802 คุณศุภรัตน์ ชัยโชติจินดา นางสมร ไชโสดา 10 หมู่ 11 ต.ตำแย อ.พยุห์ จ.ศรีสะเกษ หลวงพ่อเลี่ยม

02 เม.ย.2560

99 6011801 คุณเจษฎา ทรัพย์เปี่ยมลาภ นายสละ โสดามุข 102 หมู่ 7 ต.พรหมสวัสดิ์ อ.พยุห์ จ.ศรีสะเกษ หลวงพ่อเลี่ยม

02 เม.ย.2560

100 6011800 นางกิมเหรียญ-นางจินตนา-นางอรวรรณ นางฟุต สีกะชา 55/1 หมู่ 11 ต.ตำแย อ.พยุห์ จ.ศรีสะเกษ หลวงพ่อเลี่ยม

02 เม.ย.2560

หน้า 1

รายการต่อหน้า

 เลือกหน้า : [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28]

ทั้งหมด 2728 รายการ

 
 

มูลนิธิไถ่ชีวิตโค-กระบือเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เมษายน 2554