หน้าแรก | คณะกรรมการ | ขั้นตอนปฏิบัติ | ประมวลภาพพิธี | ผู้บริจาค-ผู้รับมอบ | เอกสาร/แบบฟอร์ม | ติดต่อมูลนิธิฯ
                         
 

 

 

 
พิมพ์ชื่อผู้บริจาคแล้วคลิกปุ่ม "ค้นหา" เพื่อเรียกดูรายละเอียดของการบริจาคทั้งหมด
< คลิกรายชื่อเพื่อดูรายละเอียด   = มีภาพ>

ชื่อผู้บริจาค :

หน้า 1

รายการต่อหน้า

 เลือกหน้า : [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33]

ทั้งหมด 3233 รายการ

ลำดับ รหัส ผู้บริจาค ผู้รับมอบ ที่อยู่ผู้รับมอบ เนื่องในโอกาส วดป.ไถ่
1 6112688 คุณมงคล-สิริ อุ่นจิตติกุล และครอบครัว กลุ่มเกษตรกรบ้านริมคลองท่าฬ่อ หมู่ 7 ต.ท่าฬ่อ อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร พระเทพฯ 61

01 ก.ค.2561

2 6112684 คุณชาลี กิตติพรพิมล และเพื่อนๆ กลุ่มเกษตรกรบ้านริมคลองท่าฬ่อ หมู่ 7 ต.ท่าฬ่อ อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร พระเทพฯ 61

01 ก.ค.2561

3 6112682 นางสาวกิ่งแก้ว วาสพกานต์ กลุ่มเกษตรกรบ้านริมคลองท่าฬ่อ หมู่ 7 ต.ท่าฬ่อ อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร พระเทพฯ 61

01 ก.ค.2561

4 6112677 คุณณัฐธพิมพ์ มาระโพธิ์ และเพื่อนๆ กลุ่มเกษตรกรบ้านริมคลองท่าฬ่อ หมู่ 7 ต.ท่าฬ่อ อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร พระเทพฯ 61

01 ก.ค.2561

5 6112676 คุณณัฐธพิมพ์ มาระโพธิ์ และเพื่อนๆ กลุ่มเกษตรกรบ้านริมคลองท่าฬ่อ หมู่ 7 ต.ท่าฬ่อ อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร พระเทพฯ 61

01 ก.ค.2561

6 6112675 คุณทิพย์วรรณ-คุณศิริพงษ์ ประยูรหงษ์ กลุ่มเกษตรกรบ้านริมคลองท่าฬ่อ หมู่ 7 ต.ท่าฬ่อ อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร พระเทพฯ 61

01 ก.ค.2561

7 6112673 เพื่อนๆพี่ๆ ชาวชลบุรี กลุ่มเกษตรกรบ้านริมคลองท่าฬ่อ หมู่ 7 ต.ท่าฬ่อ อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร พระเทพฯ 61

01 ก.ค.2561

8 6112667 นางสาวดลชนก ธรรมวัฒนโนดม กลุ่มเกษตรกรบ้านริมคลองท่าฬ่อ หมู่ 7 ต.ท่าฬ่อ อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร พระเทพฯ 61

01 ก.ค.2561

9 6112663 คุณกรวรา นำศิริวิวัฒน์ กลุ่มเกษตรกรบ้านริมคลองท่าฬ่อ หมู่ 7 ต.ท่าฬ่อ อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร พระเทพฯ 61

01 ก.ค.2561

10 6112661 คุณชุลีพร นำศิริวิวัฒน์ กลุ่มเกษตรกรบ้านริมคลองท่าฬ่อ หมู่ 7 ต.ท่าฬ่อ อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร พระเทพฯ 61

01 ก.ค.2561

11 6112654 คุณสุภาพร ครอบครัวโอภาสรังสรรค์-คุณพิสิษฐ์ ชัยเจริญทวีกิจ กลุ่มเกษตรกรบ้านริมคลองท่าฬ่อ หมู่ 7 ต.ท่าฬ่อ อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร พระเทพฯ 61

01 ก.ค.2561

12 6112652 คุณม่วยเกี้ย แซ่หลิ่ม กลุ่มเกษตรกรบ้านริมคลองท่าฬ่อ หมู่ 7 ต.ท่าฬ่อ อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร พระเทพฯ 61

01 ก.ค.2561

13 6112649 คุณดวงใจ วิเชียรพงษ์ และครอบครัวและบ้านกล้วยออมทอง กลุ่มเกษตรกรบ้านริมคลองท่าฬ่อ หมู่ 7 ต.ท่าฬ่อ อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร พระเทพฯ 61

01 ก.ค.2561

14 6112645 น.ส.สิริพันธุ์ ปิยพจนากร กลุ่มเกษตรกรบ้านริมคลองท่าฬ่อ หมู่ 7 ต.ท่าฬ่อ อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร พระเทพฯ 61

01 ก.ค.2561

15 6112640 คุณบุญชัย-คุณสุชาดา-คุณสุวรรณี บูรณวัฒนาโชค กลุ่มเกษตรกรบ้านริมคลองท่าฬ่อ หมู่ 7 ต.ท่าฬ่อ อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร พระเทพฯ 61

01 ก.ค.2561

16 6112632 คุณไกร ปันยารชุน และเพื่อนร่วมบุญ กลุ่มเกษตรกรบ้านริมคลองท่าฬ่อ หมู่ 7 ต.ท่าฬ่อ อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร พระเทพฯ 61

01 ก.ค.2561

17 6112630 นางสาวพรทิวา เปี่ยมเฉลียว กลุ่มเกษตรกรบ้านริมคลองท่าฬ่อ หมู่ 7 ต.ท่าฬ่อ อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร พระเทพฯ 61

01 ก.ค.2561

18 6112629 คุณสมชาย บุษราตระกูล กลุ่มเกษตรกรบ้านริมคลองท่าฬ่อ หมู่ 7 ต.ท่าฬ่อ อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร พระเทพฯ 61

01 ก.ค.2561

19 6112620 คุณจิราพร ศิริสัตยะวงศ์-คุณสุชาดา ศีลอวยพร กลุ่มเกษตรกรบ้านริมคลองท่าฬ่อ หมู่ 7 ต.ท่าฬ่อ อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร พระเทพฯ 61

01 ก.ค.2561

20 6112619 นายพิชญุตม์ สภิตยาธิวัฒน์ กลุ่มเกษตรกรบ้านริมคลองท่าฬ่อ หมู่ 7 ต.ท่าฬ่อ อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร พระเทพฯ 61

01 ก.ค.2561

21 6112598 คณะผู้ร่วมบุญ กลุ่มเกษตรกรบ้านริมคลองท่าฬ่อ หมู่ 7 ต.ท่าฬ่อ อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร พระเทพฯ 61

01 ก.ค.2561

22 6112597 คณะผู้ร่วมบุญ กลุ่มเกษตรกรบ้านริมคลองท่าฬ่อ หมู่ 7 ต.ท่าฬ่อ อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร พระเทพฯ 61

01 ก.ค.2561

23 6112595 คณะผู้ร่วมบุญ กลุ่มเกษตรกรบ้านริมคลองท่าฬ่อ หมู่ 7 ต.ท่าฬ่อ อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร พระเทพฯ 61

01 ก.ค.2561

24 6112594 คณะผู้ร่วมบุญ กลุ่มเกษตรกรบ้านริมคลองท่าฬ่อ หมู่ 7 ต.ท่าฬ่อ อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร พระเทพฯ 61

01 ก.ค.2561

25 6112588 คุณอมเรศ ภูมิรัตน กลุ่มเกษตรกรบ้านริมคลองท่าฬ่อ หมู่ 7 ต.ท่าฬ่อ อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร พระเทพฯ 61

01 ก.ค.2561

26 6112586 คุณภัทริณี สุพนธนา กลุ่มเกษตรกรบ้านริมคลองท่าฬ่อ หมู่ 7 ต.ท่าฬ่อ อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร พระเทพฯ 61

01 ก.ค.2561

27 6112585 คุณเพ็ญวรรณ อินทรกำแหง กลุ่มเกษตรกรบ้านริมคลองท่าฬ่อ หมู่ 7 ต.ท่าฬ่อ อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร พระเทพฯ 61

01 ก.ค.2561

28 6112582 คุณพรสวรรค์ พรมมาตย์ กลุ่มเกษตรกรบ้านริมคลองท่าฬ่อ หมู่ 7 ต.ท่าฬ่อ อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร พระเทพฯ 61

01 ก.ค.2561

29 6112581 คุณวิวรรณ ธรรมมงคล กลุ่มเกษตรกรบ้านริมคลองท่าฬ่อ หมู่ 7 ต.ท่าฬ่อ อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร พระเทพฯ 61

01 ก.ค.2561

30 6112580 คุณนุสราภา คุ้มกองทรัพย์ กลุ่มเกษตรกรบ้านริมคลองท่าฬ่อ หมู่ 7 ต.ท่าฬ่อ อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร พระเทพฯ 61

01 ก.ค.2561

31 6112579 นายประพัท์ พิมพ์ประโพธ กลุ่มเกษตรกรบ้านริมคลองท่าฬ่อ หมู่ 7 ต.ท่าฬ่อ อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร พระเทพฯ 61

01 ก.ค.2561

32 6112575 คุณณัฐกาญจน์ เสนเนียม และครอบครัว กลุ่มเกษตรกรบ้านริมคลองท่าฬ่อ หมู่ 7 ต.ท่าฬ่อ อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร พระเทพฯ 61

01 ก.ค.2561

33 6112574 คุณภานิชา ศรีอรุโณทัย กลุ่มเกษตรกรบ้านริมคลองท่าฬ่อ หมู่ 7 ต.ท่าฬ่อ อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร พระเทพฯ 61

01 ก.ค.2561

34 6112570 คุณรัสยา-คุณพะเยาว์ เสวตราคม-คุณชิชาวิน เพ็งทับ กลุ่มเกษตรกรบ้านริมคลองท่าฬ่อ หมู่ 7 ต.ท่าฬ่อ อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร พระเทพฯ 61

01 ก.ค.2561

35 6112556 คุณอติพร สินสวัสดิ์ กลุ่มเกษตรกรบ้านริมคลองท่าฬ่อ หมู่ 7 ต.ท่าฬ่อ อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร พระเทพฯ 61

01 ก.ค.2561

36 6112555 คุณอติพร สินสวัสดิ์ กลุ่มเกษตรกรบ้านริมคลองท่าฬ่อ หมู่ 7 ต.ท่าฬ่อ อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร พระเทพฯ 61

01 ก.ค.2561

37 6112553 คุณนงนุช โพธิบัวทอง กลุ่มเกษตรกรบ้านริมคลองท่าฬ่อ หมู่ 7 ต.ท่าฬ่อ อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร พระเทพฯ 61

01 ก.ค.2561

38 6112552 รศ.ดร.ไพบูลย์ ภูริเวทย์ กลุ่มเกษตรกรบ้านริมคลองท่าฬ่อ หมู่ 7 ต.ท่าฬ่อ อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร พระเทพฯ 61

01 ก.ค.2561

39 6112551 รศ.ดร.ไพบูลย์ ภูริเวทย์ กลุ่มเกษตรกรบ้านริมคลองท่าฬ่อ หมู่ 7 ต.ท่าฬ่อ อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร พระเทพฯ 61

01 ก.ค.2561

40 6112550 รศ.ดร.ไพบูลย์ ภูริเวทย์ กลุ่มเกษตรกรบ้านริมคลองท่าฬ่อ หมู่ 7 ต.ท่าฬ่อ อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร พระเทพฯ 61

01 ก.ค.2561

41 6112548 คุณสมควร ฉายศิลปรุ่งเรือง กลุ่มเกษตรกรบ้านริมคลองท่าฬ่อ หมู่ 7 ต.ท่าฬ่อ อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร พระเทพฯ 61

01 ก.ค.2561

42 6112399 คุณวันทณี ไพศาสอัคนี กลุ่มเกษตรกรบ้านริมคลองท่าฬ่อ หมู่ 7 ต.ท่าฬ่อ อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร พระเทพฯ 61

01 ก.ค.2561

43 6112389 น.ส.จินลัดดา พิชญาจิตติพงษ์ กลุ่มเกษตรกรบ้านริมคลองท่าฬ่อ หมู่ 7 ต.ท่าฬ่อ อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร พระเทพฯ 61

01 ก.ค.2561

44 6112332 รศ.ดร.ธนัฏฐ์คุณ มงคลอัศวรัตน์ กลุ่มเกษตรกรบ้านริมคลองท่าฬ่อ หมู่ 7 ต.ท่าฬ่อ อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร พระเทพฯ 61

01 ก.ค.2561

45 6012497 นายวิชัย สุมงคลกุล นายแล้ ศรีทอง 70 หมู่ 7 ต.โพนงาม อ.อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี วันพ่อ 2560

03 ธ.ค.2560

46 6012488 พล.ต.อ.ดร.วิระชัย-คุณจิรัฏฐา ทรงเมตตา นางสาคร ไชยนาท 68 หมู่ 11 ต.โพนงาม อ.อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี วันพ่อ 2560

03 ธ.ค.2560

47 6012487 คุณจริยา แซ่อึ้ง นางสมพร สุระภีร์ 108 หมู่ 5 ต.โพนงาม อ.อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี วันพ่อ 2560

03 ธ.ค.2560

48 6012477 พล.ต.อ.ดร.วิระชัย-คุณจิรัฏฐา ทรงเมตตา นายเรียน กิ่งแก้ว 79 หมู่ 7 ต.ห้วยข่า อ.อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี วันพ่อ 2560

03 ธ.ค.2560

49 6012476 พล.ต.อ.ดร.วิระชัย-คุณจิรัฏฐา ทรงเมตตา นางวิไล ศรีมา 117 หมู่ 4 ต.โพนงาม อ.อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี วันพ่อ 2560

03 ธ.ค.2560

50 6012475 พล.ต.อ.ดร.วิระชัย-คุณจิรัฏฐา ทรงเมตตา นายสวย นามบุรี 114 หมู่ 15 ต.บัวงาม อ.อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี วันพ่อ 2560

03 ธ.ค.2560

51 6012465 น.อ.ณัฐพล นิยมไทย-น.อ.ประณต คุณอนันต์ และผู้ร่วมบุญ นางมนทา พัฒนา 216 หมู่ 3 ต.โพนงาม อ.อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี วันพ่อ 2560

03 ธ.ค.2560

52 6012464 น.อ.ณัฐพล นิยมไทย-น.อ.ประณต คุณอนันต์ และผู้ร่วมบุญ นายประเสริฐ ยืนสุข 62 หมู่ 10 ต.โพนงาม อ.อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี วันพ่อ 2560

03 ธ.ค.2560

53 6012463 น.อ.ณัฐพล นิยมไทย-น.อ.ประณต คุณอนันต์ และผู้ร่วมบุญ นายบัวกัณฑ์ ไวยลุน 155 หมู่ 10 ต.โพนงาม อ.อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี วันพ่อ 2560

03 ธ.ค.2560

54 6012462 น.อ.ณัฐพล นิยมไทย-น.อ.ประณต คุณอนันต์ และผู้ร่วมบุญ นางสาคร ดำศิลป์ 94 หมู่ 6 ต.โพนงาม อ.อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี วันพ่อ 2560

03 ธ.ค.2560

55 6012401 นายประภาส ภานุไพศาล นางสาวจุฑามาศ แฝงละโคก 4 หมู่ 13 ต.บัวงาม อ.อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี วันพ่อ 2560

03 ธ.ค.2560

56 6012396 ครอบครัวบูรณวัฒนาโชค นางสาวนคร ชิณกธรรม 376 หมู่ 11 ต.หนองสะโน อ.อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี วันพ่อ 2560

03 ธ.ค.2560

57 6012393 พล.ต.อ.ชาญ รัตนธรรม(คุณพิชา รัตนธรรม) นางสาวจุฑาพร เกษราช 261 หมู่ 7 ต.โพนงาม อ.อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี วันพ่อ 2560

03 ธ.ค.2560

58 6012392 คุณอรประไพ สุขุมาลจันทร์ นายภูเงิน ไชยบุตร 101 หมู่ 2 ต.บัวงาม อ.อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี วันพ่อ 2560

03 ธ.ค.2560

59 6012391 คุณกอบรัตน์ จิรพัฒนกุล นางสาวดัชนี ประดา 48/2 หมู่ 7 ต.โพนงาม อ.อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี วันพ่อ 2560

03 ธ.ค.2560

60 6012390 คุณวรัม กมลโชติรส , คุณปภากร วังสถาพร นายสมเพียร มาพงศ์ 389 หมู่ 7 ต.โพนงาม อ.อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี วันพ่อ 2560

03 ธ.ค.2560

61 6012387 นายมนตรี ธงชัย,นาวสาวนรดี สุสัมพันธ์ไพบูลย์ นายอุทัย นนท์ศิริ 227 หมู่ 1 ต.บ้านแมด อ.อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี วันพ่อ 2560

03 ธ.ค.2560

62 6012386 นายพงษ์ศักดิ์ สุสัมพันธ์ไพบูลย์ นางฉวี วงษาเสน 23/1 หมู่ 4 ต.บัวงาม อ.อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี วันพ่อ 2560

03 ธ.ค.2560

63 6012385 นายบุญชู สุสัมพันธ์ไพบูลย์ นายจตุรัส หาญมาณพ 349 หมู่ 14 ต.โพนงาม อ.อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี วันพ่อ 2560

03 ธ.ค.2560

64 6012384 คุณสุขกมล-คุณสุนทร-คุณนงลักษณ์-คุณสุชนา-คุณโสพัณณกา-คุณพเยีย ฉันทาดิศัย นางสุวรรณี ไชยสำแดง 153 หมู่ 3 ต.โพนงาม อ.อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี วันพ่อ 2560

03 ธ.ค.2560

65 6012383 คุณสุขกมล-คุณสุนทร-คุณนงลักษณ์-คุณสุชนา-คุณโสพัณณกา-คุณพเยีย ฉันทาดิศัย นายวิน เกษราช 119 หมู่ 11 ต.โพนงาม อ.อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี วันพ่อ 2560

03 ธ.ค.2560

66 6012382 ครอบครัววัฒนาชัยสิทธิ์ นายอุดม รสพรม 22 หมู่ 5 ต.บัวงาม อ.อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี วันพ่อ 2560

03 ธ.ค.2560

67 6012381 คุณพรศักดิ์ สกุลมีเกียรติ นางศุภรัตน์ เดชอนันท์ 33 หมู่ 5 ต.บัวงาม อ.อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี วันพ่อ 2560

03 ธ.ค.2560

68 6012376 คุณอิ่มจิต เครือวัฒนกุล นางบุญเลิง ภาษี 133 หมู่ 7 ต.หนองสะโน อ.อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี วันพ่อ 2560

03 ธ.ค.2560

69 6012375 คุณอิ่มจิต เครือวัฒนกุล นายรัสมี นิสัย 44 หมู่ 1 ต.คอแลน อ.อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี วันพ่อ 2560

03 ธ.ค.2560

70 6012374 คุณรุ่งแสง ?นาครำไพ นางมัสสา พรรณาภพ 209 หมู่ 10 ต.โพนงาม อ.อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี วันพ่อ 2560

03 ธ.ค.2560

71 6012373 วีรณา โชคพาณิชย์กุล นางวันดี สุโพธิ์ 155 หมู่ 11 ต.โพนงาม อ.อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี วันพ่อ 2560

03 ธ.ค.2560

72 6012372 นางสาว ปณัฐอร อ่อนเอี่ยม นางบุญธง ทองลี 219 หมู่ 1 ต.บ้านแมด อ.อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี วันพ่อ 2560

03 ธ.ค.2560

73 6012371 ms.ching yeejupy pang นางบุญธรรม สุวรรณกูฎ 132 หมู่ 10 ต.โพนงาม อ.อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี วันพ่อ 2560

03 ธ.ค.2560

74 6012370 ms.ching yeejupy pang นางสาวจรัส สุธรรม 212 หมู่ 4 ต.โพนงาม อ.อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี วันพ่อ 2560

03 ธ.ค.2560

75 6012369 ms.ching yeejupy pang นายสัน คะรินทร์ 213 หมู่ 2 ต.โพนงาม อ.อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี วันพ่อ 2560

03 ธ.ค.2560

76 6012368 ms.ching yeejupy pang นางสาวฐิติมา วงษา 134 หมู่ 7 ต.โพนงาม อ.อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี วันพ่อ 2560

03 ธ.ค.2560

77 6012367 คุณธนาภรณ์ เอกตระกูล นายแสวง ศรีแก้ว 43 หมู่ 3 ต.โพนงาม อ.อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี วันพ่อ 2560

03 ธ.ค.2560

78 6012366 คุณธนาภรณ์ เอกตระกูล นางยุรวรรณ มลูแก้ว 383 หมู่ 4 ต.หัวยข่า อ.อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี วันพ่อ 2560

03 ธ.ค.2560

79 6012364 คุณวรรณวณิช สุหิรัญวงษ์ทอง และเพื่อนๆผู้ร่วมบุญ นางสาวเกษร แสงโสม 112 หมู่ 4 ต.โพนงาม อ.อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี วันพ่อ 2560

03 ธ.ค.2560

80 6012363 คุณพงศ์กรณ์ สุวรรณเมธานนท์ นายคำแสน พรโสม 50/3 หมู่ 10 ต.บ้านแมด อ.อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี วันพ่อ 2560

03 ธ.ค.2560

81 6012362 คุณอริสา มุนีสินชัย นางไหว โดตรสุวรรณ 87 หมู่ 2 ต.โพนงาม อ.อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี วันพ่อ 2560

03 ธ.ค.2560

82 6012361 คุณดิฐพร ภู่เพ็ชร์ นางสมศักดิ์ เกตะวันดี 49/1 หมู่ 4 ต.โพนงาม อ.อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี วันพ่อ 2560

03 ธ.ค.2560

83 6012360 คุณพรอำไพ วีรวรรณ และเพื่อนๆ นางฮัง พัฒนา 22 หมู่ 3 ต.โพนงาม อ.อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี วันพ่อ 2560

03 ธ.ค.2560

84 6012359 คุณพรอำไพ วีรวรรณ และเพื่อนๆ นายเหวิน สายสี 41 หมู่ 4 ต.หนองสะโน อ.อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี วันพ่อ 2560

03 ธ.ค.2560

85 6012358 คุณกาญจนา นางทองอิน สรพิมพ์ 75 หมู่ 10 ต.โพนงาม อ.อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี วันพ่อ 2560

03 ธ.ค.2560

86 6012357 คุณมิญช์ณิศา อัสสกรพรรณ์ และเพื่อนๆผู้ร่วมบุญ นายขน แสงจันทร์ 129 หมู่ 7 ต.โพนงาม อ.อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี วันพ่อ 2560

03 ธ.ค.2560

87 6012356 คุณจิรัฏฐ์ กวักเพฑูรย์ นางสาวอิด สายสมบัติ 136 หมู่ 1 ต.บ้านแมด อ.อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี วันพ่อ 2560

03 ธ.ค.2560

88 6012355 คุณวิไล พรมจักร์ และครอบครัว นายประไพ เถาว์ทุมมา 10 หมู่ 9 ต.โพนงาม อ.อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี วันพ่อ 2560

03 ธ.ค.2560

89 6012354 คุณ จิรารัตน์ สิงห์สู่ถ้ำ และครอบครัว นายโชค น้อยวิรถ 274 หมู่ 11 ต.โพนงาม อ.อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี วันพ่อ 2560

03 ธ.ค.2560

90 6012353 คุณสมควร ฉายศิลปรุ่งเรือง นางวร ชาติไทย 170 หมู่ 7 ต.หัวยข่า อ.อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี วันพ่อ 2560

03 ธ.ค.2560

91 6012352 คุณสมควร ฉายศิลปรุ่งเรือง นางสาวคำพอง แสงแก้ว 278 หมู่ 8 ต.โพนงาม อ.อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี วันพ่อ 2560

03 ธ.ค.2560

92 6012351 คุณชัย เจริญวิวัฒนกิจ และครอบครัว นางสาวอ่อน แสงจันทร์ 257 หมู่ 11 ต.โพนงาม อ.อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี วันพ่อ 2560

03 ธ.ค.2560

93 6012350 คุณพงศ์เทพ ตั้งวัฒนดิลกกุล นางลิน สุโพธิ์ 36 หมู่ 11 ต.โพนงาม อ.อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี วันพ่อ 2560

03 ธ.ค.2560

94 6012348 คุณสุกัญญา ภัยหลีกลี้ นางทองคำ ประจันทร์ 124 หมู่ 9 ต.บ้านแมด อ.อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี วันพ่อ 2560

03 ธ.ค.2560

95 6012346 คุณทัณฑธร ชัยวัฒน์ นายอุดมพร แสงศรี 14/1 หมู่ 5 ต.โพนงาม อ.อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี วันพ่อ 2560

03 ธ.ค.2560

96 6012345 สายบุญสกุลสิงหเสนี นายสมหวัง สุโพธิ์ 122 หมู่ 11 ต.โพนงาม อ.อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี วันพ่อ 2560

03 ธ.ค.2560

97 6012344 คุณพรทิพย์ ชมดาว (จันทรจวน) นางสาวอ้อยทิทย์ แสงจันทร์ 397 หมู่ 7 ต.โพนงาม อ.อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี วันพ่อ 2560

03 ธ.ค.2560

98 6012343 หม่อมราชวงศ์โอภาศ กาญจนะวิชัย นางสาวหนูรักษ์ สืบผล 304 หมู่ 9 ต.บ้านแมด อ.อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี วันพ่อ 2560

03 ธ.ค.2560

99 6012342 นาย นิกตร์ วัชรพิมลศิลป์ นายสุพล สัมผัส 228 หมู่ 5 ต.โพนงาม อ.อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี วันพ่อ 2560

03 ธ.ค.2560

100 6012341 คุณกิตติพันธ์ เยี่ยมรักชาติ นางประไพ ดวงตา 61 หมู่ 13 ต.โพนงาม อ.อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี วันพ่อ 2560

03 ธ.ค.2560

หน้า 1

รายการต่อหน้า

 เลือกหน้า : [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33]

ทั้งหมด 3233 รายการ

 
 

มูลนิธิไถ่ชีวิตโค-กระบือเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เมษายน 2554