หน้าแรก | คณะกรรมการ | ขั้นตอนปฏิบัติ | ประมวลภาพพิธี | ผู้บริจาค-ผู้รับมอบ | เอกสาร/แบบฟอร์ม | ติดต่อมูลนิธิฯ
                         
 

 

 

 
พิมพ์ชื่อผู้บริจาคแล้วคลิกปุ่ม "ค้นหา" เพื่อเรียกดูรายละเอียดของการบริจาคทั้งหมด
< คลิกรายชื่อเพื่อดูรายละเอียด   = มีภาพ>

ชื่อผู้บริจาค :

หน้า 1

รายการต่อหน้า

 เลือกหน้า : [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28]

ทั้งหมด 2793 รายการ

ลำดับ รหัส ผู้บริจาค ผู้รับมอบ ที่อยู่ผู้รับมอบ เนื่องในโอกาส วดป.ไถ่
1 6011980 คุณช่อทิพย์ เจียมพิทักษ์วงษ์ นางบัว นามเขต 102 หมู่ 5 ต.กู่กาสิงห์ อ.อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด วันแม่ 2560

06 ส.ค.2560

2 6011979 คุณกอบรัตน์ จิรพัฒนกุล นางบุญทัน สุวงค์สา 78 หมู่ 1 ต.กู่กาสิงห์ อ.อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด วันแม่ 2560

06 ส.ค.2560

3 6011978 คุณทองทิพย์ เอกตระกูล นางมะลิ ขาวงาม 121 หมู่ 4 ต.กู่กาสิงห์ อ.อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด วันแม่ 2560

06 ส.ค.2560

4 6011977 คุณทองทิพย์ เอกตระกูล นางโสภา ศรีนิล 204 หมู่ 13 ต.กู่กาสิงห์ อ.อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด วันแม่ 2560

06 ส.ค.2560

5 6011976 คุณเจษฎา ทรัพย์เปี่ยมลาภ นางหน่อย ห่วงทอง 139 หมู่ 12 ต.กู่กาสิงห์ อ.อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด วันแม่ 2560

06 ส.ค.2560

6 6011975 น.ส.ธนันธร วิลามาศ นางนันทนา วิลามาศ นายสาคร จันทะวิมล 60 หมู่ 6 ต.กู่กาสิงห์ อ.อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด วันแม่ 2560

06 ส.ค.2560

7 6011974 นางทัศนีย์ จั่นสัญจัย ธรรมเกณฑ์ นายคำมูล โยธาจันทร์ 181 หมู่ 6 ต.กู่กาสิงห์ อ.อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด วันแม่ 2560

06 ส.ค.2560

8 6011973 คุณธีรการ วงศ์สุรไกร นางทวี ชาวโพนทัน 99/1 หมู่ 4 ต.กู่กาสิงห์ อ.อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด วันแม่ 2560

06 ส.ค.2560

9 6011972 คุณธีรการ วงศ์สุรไกร นายจันทร์ สายสุข 224 หมู่ 1 ต.กู่กาสิงห์ อ.อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด วันแม่ 2560

06 ส.ค.2560

10 6011971 คุณพควนัณฐ์ คจณพรรทฐ์ นางเตือนใจ แสงคุณ 26 หมู่ 7 ต.กู่กาสิงห์ อ.อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด วันแม่ 2560

06 ส.ค.2560

11 6011970 คุณณัทญา ตรีภูริเดส นางเพ็ญ สุวรรณธิสังข์ 126 หมู่ 7 ต.พรหมสวัสดิ์ อ.พยุห์ จ.ศรีสะเกษ หลวงพ่อเลี่ยม

02 เม.ย.2560

12 6011969 พล.ต.อ.ดร.สุวิระ-คุณศิริวรรณ ทรงเมตตา นางพิมพา มวลพรม 17/1. หมู่ 6 ต.ตำแย อ.พยุห์ จ.ศรีสะเกษ หลวงพ่อเลี่ยม

02 เม.ย.2560

13 6011968 พล.ต.อ.ดร.สุวิระ-คุณศิริวรรณ ทรงเมตตา นางนิตยา สีกะชา 59 หมู่ 11 ต.ตำแย อ.พยุห์ จ.ศรีสะเกษ หลวงพ่อเลี่ยม

02 เม.ย.2560

14 6011967 คุณสายพิน สันติพันธุ์ นางหนูจันทร์ ยอดดี 14 หมู่ 8 ต.กู่กาสิงห์ อ.อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด วันแม่ 2560

06 ส.ค.2560

15 6011966 คุณพควนัณฐ์ คจณพรรทฐ์ นายสมศักดิ์ สมพงษ์ 9 หมู่ 12 ต.กู่กาสิงห์ อ.อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด วันแม่ 2560

06 ส.ค.2560

16 6011965 คุณกรณพัฒน์ ดวงฉายจรัส นางทองเพียร อนันทะวัน 195 หมู่ 5 ต.กู่กาสิงห์ อ.อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด วันแม่ 2560

06 ส.ค.2560

17 6011964 น.ส.อังสณา สังข์ทอง น.ส.สุพัตรา ชาตะพรหม นายสมชาติ หยุดยั้ง 102 หมู่ 2 ต.กู่กาสิงห์ อ.อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด วันแม่ 2560

06 ส.ค.2560

18 6011963 บริษัท สแควร์ เอส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด นายมงคล มะลาศรี 21 หมู่ 13 ต.กู่กาสิงห์ อ.อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด วันแม่ 2560

06 ส.ค.2560

19 6011962 นางภัทรวดี เจริญศิริ นายไพบูลย์ ดาสา 119 หมู่ 8 ต.กู่กาสิงห์ อ.อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด วันแม่ 2560

06 ส.ค.2560

20 6011961 นางมงคล เชี่ยวชาญดำรงกิจ นางสาย นามเขตุ 89/1 หมู่ 11 ต.กู่กาสิงห์ อ.อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด วันแม่ 2560

06 ส.ค.2560

21 6011960 บริษัท บุญเจริญ เคมิคอล จำกัด นางพุทธา เจริญภักดิ์ 63 หมู่ 4 ต.กู่กาสิงห์ อ.อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด วันแม่ 2560

06 ส.ค.2560

22 6011959 บจก. เปเปอร์ เพลส (สำนักงานใหญ่) นายสว่าง รัตนสังข์ 130 หมู่ 8 ต.กู่กาสิงห์ อ.อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด วันแม่ 2560

06 ส.ค.2560

23 6011958 บจม.กรุงไทยคาร์เร้นท์แอนลีส คุณสีรวีย์ อัครสมบูรณ์กิจ นางยุพิน ศรีเที่ยง 28 หมู่ 9 ต.กู่กาสิงห์ อ.อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด วันแม่ 2560

06 ส.ค.2560

24 6011957 คุณรังสิมา จันทร์พัฒนะ บจก.หลักทรัพฟิลลิป นางคำดี นามเขต 193 หมู่ 2 ต.กู่กาสิงห์ อ.อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด วันแม่ 2560

06 ส.ค.2560

25 6011956 คุณรังสิมา จันทร์พัฒนะ บจก.หลักทรัพฟิลลิป นางดวงกมล จุลเหลา 218 หมู่ 2 ต.กู่กาสิงห์ อ.อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด วันแม่ 2560

06 ส.ค.2560

26 6011955 คุณจีราลักษณ์ ศิริศักดิ์ยศ นายชายน้อย พบวันดี 201 หมู่ 13 ต.กู่กาสิงห์ อ.อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด วันแม่ 2560

06 ส.ค.2560

27 6011954 คุณคณิต จารุวัฒนะ นายแสงจันทร์ จันทะสีดา 199 หมู่ 5 ต.กู่กาสิงห์ อ.อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด วันแม่ 2560

06 ส.ค.2560

28 6011953 น.ส.สิรียา ชุณหกิติยานนท์ นางพิมปภัส อินธิแสง 56 หมู่ 10 ต.กู่กาสิงห์ อ.อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด วันแม่ 2560

06 ส.ค.2560

29 6011952 นายวัชร พิทยาภรณ์ นางสาวนงค์นุช ธรรมวิเศษ 27 หมู่ 8 ต.กู่กาสิงห์ อ.อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด วันแม่ 2560

06 ส.ค.2560

30 6011951 คุณศรีสุมาลย์ งามประเสริฐกิจ นายบุญเจียม บุตรวาปี 15 หมู่ 5 ต.กู่กาสิงห์ อ.อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด วันแม่ 2560

06 ส.ค.2560

31 6011950 น.ส. ประทานพร ธาระวานิช นางปาริฉัตร ชมชื่น 190 หมู่ 10 ต.กู่กาสิงห์ อ.อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด วันแม่ 2560

06 ส.ค.2560

32 6011949 น.ส. ชมพูนุช เล็กพูนเกิด นางนวย อินเสนา 134 หมู่ 10 ต.กู่กาสิงห์ อ.อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด วันแม่ 2560

06 ส.ค.2560

33 6011948 คุณสุวรรณี คุณบุญชัย คุณสุชาดา บูรณวัฒนาโชค นางทองดี ศรีภูงา 70 หมู่ 4 ต.กู่กาสิงห์ อ.อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด วันแม่ 2560

06 ส.ค.2560

34 6011947 นางสาววรพันธุ์ พันธุ์คงชื่น นางอรสา สันตะลับ 20 หมู่ 10 ต.กู่กาสิงห์ อ.อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด วันแม่ 2560

06 ส.ค.2560

35 6011946 คุณสุดาทิพย์ สง่าพล นางเข็มชาติ แก้วน้อย 231 หมู่ 8 ต.กู่กาสิงห์ อ.อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด วันแม่ 2560

06 ส.ค.2560

36 6011945 คุณหร่ม สง่าพล นางสาวปุณยวีร์ สมพงพันธ์ 13 หมู่ 6 ต.กู่กาสิงห์ อ.อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด วันแม่ 2560

06 ส.ค.2560

37 6011944 คุณตรีทศ สนแจ้ง นางเอี่ยมจิตร แสนมาตย์ 100 หมู่ 6 ต.กู่กาสิงห์ อ.อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด วันแม่ 2560

06 ส.ค.2560

38 6011943 คุณตรีทศ สนแจ้ง นางจินตนา แก้วพิลา 125 หมู่ 8 ต.กู่กาสิงห์ อ.อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด วันแม่ 2560

06 ส.ค.2560

39 6011942 นางสาวธันยธรณ์ ทรัพย์เปี่ยมลาภ นายไสว ปักกาโส 113 หมู่ 6 ต.กู่กาสิงห์ อ.อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด วันแม่ 2560

06 ส.ค.2560

40 6011941 นางสาวลักขณา ทรัพย์เปี่ยมลาภ นางสาวนาง โคตุราช 16 หมู่ 5 ต.กู่กาสิงห์ อ.อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด วันแม่ 2560

06 ส.ค.2560

41 6011940 คุณสิทธิศักดิ์ ปุยอ๊อด นางมี พิศดู 152 หมู่ 7 ต.กู่กาสิงห์ อ.อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด วันแม่ 2560

06 ส.ค.2560

42 6011939 คุณสมควร ฉายศิลปรุ่งเรือง นายสุพรรณ สีสัจจา 95 หมู่ 4 ต.กู่กาสิงห์ อ.อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด วันแม่ 2560

06 ส.ค.2560

43 6011938 คุณสมควร ฉายศิลปรุ่งเรือง นางนาง แจ้งสนาม 10 หมู่ 1 ต.กู่กาสิงห์ อ.อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด วันแม่ 2560

06 ส.ค.2560

44 6011937 น.ส.ลภัส นางสุนี บุตรวาปี 34 หมู่ 5 ต.กู่กาสิงห์ อ.อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด วันแม่ 2560

06 ส.ค.2560

45 6011936 คุณพนารัตน์ ใจรักภักดี นางวนิดา จุลศรี 22/2. หมู่ 11 ต.กู่กาสิงห์ อ.อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด วันแม่ 2560

06 ส.ค.2560

46 6011935 คุณสุวิท ปรีชาหาญ นางสาววาสนา จันทะวิมล 41 หมู่ 6 ต.กู่กาสิงห์ อ.อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด วันแม่ 2560

06 ส.ค.2560

47 6011934 คุณปวัตร-คุณลัดดา ปรีชาหาญ นางสาววาสนา จันทะวิมล 41 หมู่ 6 ต.กู่กาสิงห์ อ.อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด วันแม่ 2560

06 ส.ค.2560

48 6011933 คุณสุรภา สิริภควัต (นายเบ้า) นางลัย ชมชื่น 105 หมู่ 7 ต.กู่กาสิงห์ อ.อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด วันแม่ 2560

06 ส.ค.2560

49 6011932 คุณสุรเจษฐ์ วิกรานตาสวี นายสมจิต อนันต์สุข 48 หมู่ 3 ต.กู่กาสิงห์ อ.อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด วันแม่ 2560

06 ส.ค.2560

50 6011931 คุณสุกัญญา เจริญศรี นายเหลิม แสงคุณ 153 หมู่ 8 ต.กู่กาสิงห์ อ.อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด วันแม่ 2560

06 ส.ค.2560

51 6011930 คุณสุกัญญา เจริญศรี นางเข็มเพชร ไชยเต็มปล้อง 177 หมู่ 6 ต.กู่กาสิงห์ อ.อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด วันแม่ 2560

06 ส.ค.2560

52 6011929 คุณสุกัญญา เจริญศรี นายบุญมี ผุดบัวดง 205 หมู่ 3 ต.กู่กาสิงห์ อ.อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด วันแม่ 2560

06 ส.ค.2560

53 6011928 คุณสุกัญญา เจริญศรี นางหนูแดง พบวันดี 166 หมู่ 13 ต.กู่กาสิงห์ อ.อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด วันแม่ 2560

06 ส.ค.2560

54 6011927 นายจุนธรรม นางวัลลภา ลี้ภากรณ์ พร้อมบุตรธิดาหลานทุกคน นางบังอร นาอ่อน 54 หมู่ 11 ต.กู่กาสิงห์ อ.อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด วันแม่ 2560

06 ส.ค.2560

55 6011926 คุณเสาวนิตย์ ปัทมมงคลชัย และครอบครัวและเพื่อนๆผู้ร่วมบุญ นายประสิทธิ์ นามวงค์ 68 หมู่ 1 ต.กู่กาสิงห์ อ.อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด วันแม่ 2560

06 ส.ค.2560

56 6011925 คุณสุรศักดิ์-คุณศรัณย์-คุณสุวิมล นันทวิริยกุล-คุณสมศรี เชะไกรศรี นางทองคำ เชิดชู 28 หมู่ 7 ต.กู่กาสิงห์ อ.อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด วันแม่ 2560

06 ส.ค.2560

57 6011924 นายมนัฏ อัศวคล่องปัญญาและครอบครัว นางเหรียญทอง สระกลาง 44/1 หมู่ 11 ต.กู่กาสิงห์ อ.อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด วันแม่ 2560

06 ส.ค.2560

58 6011923 คุณวิชัย พงศ์วิไล นางซุง ป้องทัพไทย 158 หมู่ 3 ต.กู่กาสิงห์ อ.อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด วันแม่ 2560

06 ส.ค.2560

59 6011922 คุณวิชัย พงศ์วิไล นายชัยยงค์ สังกะสิงห์ 14 หมู่ 2 ต.กู่กาสิงห์ อ.อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด วันแม่ 2560

06 ส.ค.2560

60 6011921 คุณอรพินท์ ชาญจิรกิตติ นายคมสันต์ วงศ์จำปา นางเสน นามเขต 63 หมู่ 5 ต.กู่กาสิงห์ อ.อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด วันแม่ 2560

06 ส.ค.2560

61 6011920 คุณธงไชย แมคอินไตย์ นางละออ ชุมมา 137 หมู่ 7 ต.กู่กาสิงห์ อ.อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด วันแม่ 2560

06 ส.ค.2560

62 6011919 คุณธงไชย แมคอินไตย์ นางระวี ใจแก้ว 69 หมู่ 1 ต.กู่กาสิงห์ อ.อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด วันแม่ 2560

06 ส.ค.2560

63 6011918 คุณทองทิพย์ เอกตระกูล ผช.ประเสริฐ สีนิล 68 หมู่ 12 ต.กู่กาสิงห์ อ.อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด วันแม่ 2560

06 ส.ค.2560

64 6011917 คุณทองทิพย์ เอกตระกูล นายอุทัย อุ่นมุ่งกลาง 61/1 หมู่ 9 ต.กู่กาสิงห์ อ.อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด วันแม่ 2560

06 ส.ค.2560

65 6011916 ร้อยตำรวจตรี บูรณ์พิภพ เชาว์วิวัฒน์ นางหัน อุทัยพจน์ 172 หมู่ 13 ต.กู่กาสิงห์ อ.อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด วันแม่ 2560

06 ส.ค.2560

66 6011915 คุณณัฐพัชร์ ธนิตกุลเศรษฐ์ นายสังคม กาฬพัฒน์ 56 หมู่ 3 ต.ตำแย อ.พยุห์ จ.ศรีสะเกษ หลวงพ่อเลี่ยม

02 เม.ย.2560

67 6011914 คณะ ดร.วิวรรณและผู้ร่วมบุญ นางถวิล ผลงาม 117 หมู่ 12 ต.ตำแย อ.พยุห์ จ.ศรีสะเกษ หลวงพ่อเลี่ยม

02 เม.ย.2560

68 6011913 คณะ ดร.วิวรรณและผู้ร่วมบุญ นายสมหวัง สุวเพ็ชร 69 หมู่ 10 ต.ตำแย อ.พยุห์ จ.ศรีสะเกษ หลวงพ่อเลี่ยม

02 เม.ย.2560

69 6011912 คณะ ดร.วิวรรณและผู้ร่วมบุญ นายคำเหลือ ปัดถา 244 หมู่ 15 ต.ตำแย อ.พยุห์ จ.ศรีสะเกษ หลวงพ่อเลี่ยม

02 เม.ย.2560

70 6011911 คณะ ดร.วิวรรณและผู้ร่วมบุญ นางคำพันธ์ คำผาง 158 หมู่ 8 ต.ตำแย อ.พยุห์ จ.ศรีสะเกษ หลวงพ่อเลี่ยม

02 เม.ย.2560

71 6011910 คณะ ดร.วิวรรณและผู้ร่วมบุญ นายโพ หานาม 156 หมู่ 10 ต.กู่กาสิงห์ อ.อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด วันแม่ 2560

06 ส.ค.2560

72 6011909 คณะ ดร.วิวรรณและผู้ร่วมบุญ นายเสริม บุญเรือง 51/2 หมู่ 11 ต.ตำแย อ.พยุห์ จ.ศรีสะเกษ หลวงพ่อเลี่ยม

02 เม.ย.2560

73 6011908 คณะ ดร.วิวรรณและผู้ร่วมบุญ นายไสว ทาโสม 85 หมู่ 2 ต.ตำแย อ.พยุห์ จ.ศรีสะเกษ หลวงพ่อเลี่ยม

02 เม.ย.2560

74 6011907 คุณยอดรัก ธรรมสโรช นางสาวลัดดาวัลย์ หอมแสน 159 หมู่ 8 ต.ตำแย อ.พยุห์ จ.ศรีสะเกษ หลวงพ่อเลี่ยม

02 เม.ย.2560

75 6011906 คุณโชษิต ปิ่นสุวรรณ์ นายสุขสันต์ หอมจันทร์ 12 หมู่ 11 ต.ตำแย อ.พยุห์ จ.ศรีสะเกษ หลวงพ่อเลี่ยม

02 เม.ย.2560

76 6011905 คุณพรทิพย์ นฤปกรณ์ นางสมเพียร เกษหงษ์ 4 หมู่ 11 ต.ตำแย อ.พยุห์ จ.ศรีสะเกษ หลวงพ่อเลี่ยม

02 เม.ย.2560

77 6011904 น.อ. หญิง สมจินตนา กิจการ คุณศุภรา รักษ์กุล นายสุพรรณ โสดรัมย์ 150 หมู่ 8 ต.ตำแย อ.พยุห์ จ.ศรีสะเกษ หลวงพ่อเลี่ยม

02 เม.ย.2560

78 6011903 คุณภัทริณี สุพนธนา นางเนียม กองแซง 144/1 หมู่ 7 ต.ตำแย อ.พยุห์ จ.ศรีสะเกษ หลวงพ่อเลี่ยม

02 เม.ย.2560

79 6011902 คุณวิสิทธิ์ ลิมปติยะกร นายธนากรณ์ อินทะโร 20 หมู่ 2 ต.ตำแย อ.พยุห์ จ.ศรีสะเกษ หลวงพ่อเลี่ยม

02 เม.ย.2560

80 6011901 คุณธรรมนูญ มโนสุทธิกิจ นางนารี สารักษ์ 14 หมู่ 6 ต.ตำแย อ.พยุห์ จ.ศรีสะเกษ หลวงพ่อเลี่ยม

02 เม.ย.2560

81 6011900 คุณอัมพร สุดสงวน นายนิสิทธิ์ พรมจันทร์ 119/1 หมู่ 8 ต.ตำแย อ.พยุห์ จ.ศรีสะเกษ หลวงพ่อเลี่ยม

02 เม.ย.2560

82 6011899 คุณพรสวรรค์ พรมมาตย์ นางสุริยา อ่อนสังข์ 241 หมู่ 8 ต.ตำแย อ.พยุห์ จ.ศรีสะเกษ หลวงพ่อเลี่ยม

02 เม.ย.2560

83 6011898 คุณพรสวรรค์ พรมมาตย์ นายสุนทร จันทา 155 หมู่ 8 ต.ตำแย อ.พยุห์ จ.ศรีสะเกษ หลวงพ่อเลี่ยม

02 เม.ย.2560

84 6011897 คุณนรินทร์ กาบบัวทอง นางสาวลภิศรา ธรรมรส หมู่ ต.ตำแย อ.พยุห์ จ.ศรีสะเกษ หลวงพ่อเลี่ยม

02 เม.ย.2560

85 6011896 คุณนุสราภา คุ้มกองทรัพย์ นายสมศักดิ์ กัณหาบุตร 25 หมู่ 2 ต.ตำแย อ.พยุห์ จ.ศรีสะเกษ หลวงพ่อเลี่ยม

02 เม.ย.2560

86 6011895 คุณวิวรรณ ธรรมมงคล น.ส.ฉัตรทิพย์ จวงจันทร์ 36 หมู่ 11 ต.ตำแย อ.พยุห์ จ.ศรีสะเกษ หลวงพ่อเลี่ยม

02 เม.ย.2560

87 6011894 คุณนุสราภา คุ้มกองทรัพย์ นางหนูแดง ทาชาติ 69 หมู่ 9 ต.ตำแย อ.พยุห์ จ.ศรีสะเกษ หลวงพ่อเลี่ยม

02 เม.ย.2560

88 6011893 คุณวัฒนา ธรรมมงคล นายธนาวัฒน์ สงคลัง 82 หมู่ 9 ต.ตำแย อ.พยุห์ จ.ศรีสะเกษ หลวงพ่อเลี่ยม

02 เม.ย.2560

89 6011892 คุณอัจจนา แผ่รุ่งเรือง คุณพัชรีพร สินธูระหัฐ คุณภาวิณี สินทรโก นายบุตรดี พุทธิชนม์ 18 หมู่ 14 ต.ตำแย อ.พยุห์ จ.ศรีสะเกษ หลวงพ่อเลี่ยม

02 เม.ย.2560

90 6011891 คุณพรรณพร ศาสนนันทน์ คุณธรรมนันทน์ ศาสนนันทน์ นายสมาน อภัยศิลา 75 หมู่ 6 ต.ตำแย อ.พยุห์ จ.ศรีสะเกษ หลวงพ่อเลี่ยม

02 เม.ย.2560

91 6011890 คุณผาณิต วานิชยานนท์ นายเลิศ คำแดง 9 หมู่ 13 ต.ตำแย อ.พยุห์ จ.ศรีสะเกษ หลวงพ่อเลี่ยม

02 เม.ย.2560

92 6011889 คุณมานัส สุวรรณฤทธิ์ นายบัวพันธ์ จวงจันทร์ 49 หมู่ 11 ต.ตำแย อ.พยุห์ จ.ศรีสะเกษ หลวงพ่อเลี่ยม

02 เม.ย.2560

93 6011888 คุณสมศักดิ์ ระหงส์ นายบุญเรือง จันทร์ชู 43 หมู่ 6 ต.ตำแย อ.พยุห์ จ.ศรีสะเกษ หลวงพ่อเลี่ยม

02 เม.ย.2560

94 6011887 คุณชาญยุทธ เสือจุ้ย นายมิตร ทองปั้น 71 หมู่ 11 ต.ตำแย อ.พยุห์ จ.ศรีสะเกษ หลวงพ่อเลี่ยม

02 เม.ย.2560

95 6011886 คุณภัทริณี สุพนธนา นายพิทักษ์ ผาแก้ว 116 หมู่ 8 ต.ตำแย อ.พยุห์ จ.ศรีสะเกษ หลวงพ่อเลี่ยม

02 เม.ย.2560

96 6011885 คุณวิสิทธิ์ ลิมปติยะกร นายอุไล จันทกรณ์ 7 หมู่ 11 ต.ตำแย อ.พยุห์ จ.ศรีสะเกษ หลวงพ่อเลี่ยม

02 เม.ย.2560

97 6011884 คุณพรสวรรค์ พรมมาตย์ นายสมควร จวงจันทร์ 48 หมู่ 11 ต.ตำแย อ.พยุห์ จ.ศรีสะเกษ หลวงพ่อเลี่ยม

02 เม.ย.2560

98 6011883 คุณอารีย์ ไวยรัชพานิช นายสมหวัง หลอมทอง 150 หมู่ 14 ต.พรหมสวัสดิ์ อ.พยุห์ จ.ศรีสะเกษ หลวงพ่อเลี่ยม

02 เม.ย.2560

99 6011882 คุณประพจน์ เกียรติโกมล นางสอน บุตรดี 44 หมู่ 5 ต.ตำแย อ.พยุห์ จ.ศรีสะเกษ หลวงพ่อเลี่ยม

02 เม.ย.2560

100 6011881 คุณจิระวุฒิ จันเกษม นายเพท อภัยศิลา 136/1 หมู่ 7 ต.ตำแย อ.พยุห์ จ.ศรีสะเกษ หลวงพ่อเลี่ยม

02 เม.ย.2560

หน้า 1

รายการต่อหน้า

 เลือกหน้า : [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28]

ทั้งหมด 2793 รายการ

 
 

มูลนิธิไถ่ชีวิตโค-กระบือเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เมษายน 2554