หน้าแรก | คณะกรรมการ | ขั้นตอนปฏิบัติ | ประมวลภาพพิธี | ผู้บริจาค-ผู้รับมอบ | เอกสาร/แบบฟอร์ม | ติดต่อมูลนิธิฯ
                         
 

 

 

 
พิมพ์ชื่อผู้บริจาคแล้วคลิกปุ่ม "ค้นหา" เพื่อเรียกดูรายละเอียดของการบริจาคทั้งหมด
< คลิกรายชื่อเพื่อดูรายละเอียด   = มีภาพ>

ชื่อผู้บริจาค :

หน้า 1

รายการต่อหน้า

 เลือกหน้า : [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39]

ทั้งหมด 3849 รายการ

ลำดับ รหัส ผู้บริจาค ผู้รับมอบ ที่อยู่ผู้รับมอบ เนื่องในโอกาส วดป.ไถ่
1 6113050 นายนันธพงศ์ สิทธิไกรสรณ์ นางฉลื่น สวัสดีลาภา 102 ม.3 ต.ทุ่งจังหัน อ.โนนสุวรรณ จ.บุรีรัมย์ วันพ่อ 2561

02 ธ.ค.2561

2 6113049 คุณเจษฎา ทรัพย์เปี่ยมลาภ นางคำพันธ์ น้อยหมื่นไว 94 ม.7 ต.ทุ่งจังหัน อ.โนนสุวรรณ จ.บุรีรัมย์ วันพ่อ 2561

02 ธ.ค.2561

3 6113048 นายธนพัชร์ ลือสิริพรกุล นายวันชัย เวชรัมย์ 4 ม.3 ต.ทุ่งจังหัน อ.โนนสุวรรณ จ.บุรีรัมย์ วันพ่อ 2561

02 ธ.ค.2561

4 6113047 นายสรวีย์ รวยฟูพันธ์ นางละมุล โพธิ์ตก 53/1. ม.3 ต.ทุ่งจังหัน อ.โนนสุวรรณ จ.บุรีรัมย์ วันพ่อ 2561

02 ธ.ค.2561

5 6113046 นางสาวพรสวรรค์ มะทะโจทย์ นายพีรพงศ์ เปี่ยมคัมภีร์ 3 ม.10 ต.ทรัพย์พระยา อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ วันพ่อ 2561

02 ธ.ค.2561

6 6113045 พันเอกหญิงวิไล เอี่ยมรักษา นายยงยุทธ คำเปล่ง 95 ม.8 ต.ทุ่งจังหัน อ.โนนสุวรรณ จ.บุรีรัมย์ วันพ่อ 2561

02 ธ.ค.2561

7 6113044 นางสาวอารี ภาวสุทธิไพศิฐ นางนงรัก จันทร์ผาย 22 ม.7 ต.ทุ่งจังหัน อ.โนนสุวรรณ จ.บุรีรัมย์ วันพ่อ 2561

02 ธ.ค.2561

8 6113043 คุณอมรศรี สุธิตะกูล,คุณกิ่งแก้ว เอื่อดุลยธรรม,MA HTAR KHIN นายสุขุม กล้ารบ 13 ม.3 ต.ลำไทรโยง อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ วันพ่อ 2561

02 ธ.ค.2561

9 6113042 บจก.เมไทรไอออน แอนด์ สตีล นางจันทร์ศรี คำพรม 62 ม.8 ต.ทุ่งจังหัน อ.โนนสุวรรณ จ.บุรีรัมย์ วันพ่อ 2561

02 ธ.ค.2561

10 6113041 คุณธนภัทร์ เทพทอง นายสงัด ศรีสุข 74 ม.3 ต.ทุ่งจังหัน อ.โนนสุวรรณ จ.บุรีรัมย์ วันพ่อ 2561

02 ธ.ค.2561

11 6113040 คุณวารุณี ดุษฎี นายประชุม พานิชชา 29 ม.1 ต.ทุ่งจังหัน อ.โนนสุวรรณ จ.บุรีรัมย์ วันพ่อ 2561

02 ธ.ค.2561

12 6113039 นางสุนทรี บัณฑิตบุษบง นายบุญเรือง พรมมณี 103 ม.2 ต.ทุ่งจังหัน อ.โนนสุวรรณ จ.บุรีรัมย์ วันพ่อ 2561

02 ธ.ค.2561

13 6113038 คุณกำพล-คุณอตินุช-คุณไตรรัตน์ วุฒิปกรณ์กิตติ นายจำลอง พาชัย 104 ม.3 ต.ทุ่งจังหัน อ.โนนสุวรรณ จ.บุรีรัมย์ วันพ่อ 2561

02 ธ.ค.2561

14 6113037 นายวัชนันท์ โพธิ์ปริสุทธิ์ นายอั้ว ศรีสืบมา 20 ม.12 ต.ทุ่งจังหัน อ.โนนสุวรรณ จ.บุรีรัมย์ วันพ่อ 2561

02 ธ.ค.2561

15 6113036 นายเสกสรร-นางสุมาลี-นายเอกชัย-ณัฐากรณ์ โพธิ์ประสุทธิ์ น.ส.มล นามลุน 38 ม.12 ต.ทุ่งจังหัน อ.โนนสุวรรณ จ.บุรีรัมย์ วันพ่อ 2561

02 ธ.ค.2561

16 6113035 คุณวิไล จะระผุงเกียรติ และครอบครัว นางรจนา ทุรินไธสง 140/1 ม.5 ต.ดอนอะราง อ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์ วันพ่อ 2561

02 ธ.ค.2561

17 6113034 คุณสุภาพร ตั้งสุขสว่างพร และลูกหลาน นายถวิน นิมมา 19 ม.6 ต.ท่าโพธิ์ชัย อ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์ วันพ่อ 2561

02 ธ.ค.2561

18 6113033 คุณทัศนีย์ โศภิษฐ์เวศย์สกุล นายพันธ์ บุญแท่น 83 ม.12 ต.ทุ่งจังหัน อ.โนนสุวรรณ จ.บุรีรัมย์ วันพ่อ 2561

02 ธ.ค.2561

19 6113032 นางสาวปารย์อลิน รัตนธิปอังกูร นางสุมาลี บำเพ็ญพงษ์ 138 ม.10 ต.ทรัพย์พระยา อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ วันพ่อ 2561

02 ธ.ค.2561

20 6113031 คุณสมนึก จีระผดุงเกียรติ และครอบครัว นายคำสอน โพธิ์ตก 53 ม.3 ต.ทุ่งจังหัน อ.โนนสุวรรณ จ.บุรีรัมย์ วันพ่อ 2561

02 ธ.ค.2561

21 6113030 คุณทวีทรัพย์-คุณปิ่น สุขสถิตย์ นายสมคิด เพ็งจันทร์ 161 ม.6 ต.ทรัพย์พระยา อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ วันพ่อ 2561

02 ธ.ค.2561

22 6113029 คุณณิชา-คุณลดา มหพันธ์ นางเรไร เมืองไทย 242 ม.5 ต.ทรัพย์พระยา อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ วันพ่อ 2561

02 ธ.ค.2561

23 6113028 คุณธีรวุฒิ ทรงเมตตา นางทองโฮม แก้วกัลยา 43 ม.14 ต.ทุ่งจังหัน อ.โนนสุวรรณ จ.บุรีรัมย์ วันพ่อ 2561

02 ธ.ค.2561

24 6113027 คุณธีรวุฒิ ทรงเมตตา นายทิ บำเพ็ญพงษ์ 15 ม.7 ต.ทรัพย์พระยา อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ วันพ่อ 2561

02 ธ.ค.2561

25 6113026 นายศุภรัตน์ แทนสง่า-นายศิริสาร ไพรสน นางวัน ธรรมชาติ 2 ม.7 ต.ทุ่งจังหัน อ.โนนสุวรรณ จ.บุรีรัมย์ วันพ่อ 2561

02 ธ.ค.2561

26 6113025 นางยุพดี พัฒนศิริมงคล นายชะบา วิรุณพันธิ์ 42 ม.6 ต.ทุ่งจังหัน อ.โนนสุวรรณ จ.บุรีรัมย์ วันพ่อ 2561

02 ธ.ค.2561

27 6113024 คุณธารินี เจริญสันติธรรม นายทองแดง ศรีบัวลา 8/1 ม.6 ต.ดอนอะราง อ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์ วันพ่อ 2561

02 ธ.ค.2561

28 6113023 นางวัลเรือง,นายมนต์ชัย ,นางวาสณัฐวรา,นางสาวภัททิยา อัฐวรากร น.ส.เสาร์ สระแก้ว 41 ม.7 ต.ทุ่งจังหัน อ.โนนสุวรรณ จ.บุรีรัมย์ วันพ่อ 2561

02 ธ.ค.2561

29 6113022 กองทุนเจ้าแม่,ครอบครัว,อิฐวรากร,คุณลัดดาวัลย์ วุฒทยากร นายบุญศรี สิงห์คำ 58 ม.8 ต.ทุ่งจังหัน อ.โนนสุวรรณ จ.บุรีรัมย์ วันพ่อ 2561

02 ธ.ค.2561

30 6113021 คณะคุณสมภัสสร วงศ์จรายุ นางทองใส เฉลียวกลาง 29 ม.12 ต.ทุ่งจังหัน อ.โนนสุวรรณ จ.บุรีรัมย์ วันพ่อ 2561

02 ธ.ค.2561

31 6113020 นายสุภักษร กัญญารัตน์,ด.ช.ศุกร สุนันทิพย์,นางสาวประภาพร สีใส,นางโฉมยงค์ สุนันทิพย์,นางประกอบ แจ้งประสงค์ น.ส.สุวารี มะลิติตัง 17 ม.12 ต.ทุ่งจังหัน อ.โนนสุวรรณ จ.บุรีรัมย์ วันพ่อ 2561

02 ธ.ค.2561

32 6113019 นายฐปนพงศ์-นางศศิกาญจน์ พุทธศิริ นางพลอย ช่างทอง 38/2 ม.6 ต.ดอนอะราง อ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์ วันพ่อ 2561

02 ธ.ค.2561

33 6113018 คุณใจภิรมย์-คุณจารุวรรณ วชิรโภคา และครอบครัว นางเนาวรัตน์ นิโกรัมย์ 2 ม.8 ต.ทุ่งจังหัน อ.โนนสุวรรณ จ.บุรีรัมย์ วันพ่อ 2561

02 ธ.ค.2561

34 6113017 คุณทวีชัย ตัณฑวรรธนะ นายพงษ์ศักดิ์ ทุมนอก 15/1. ม.15 ต.ดอนอะราง อ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์ วันพ่อ 2561

02 ธ.ค.2561

35 6113016 บริษัท เรืองกิตติ์ แอ็คเค้าท์ติ้ง แอนด์ แอดไวเซอรี่ จำกัด นางสุภาพ นามลุน 37 ม.12 ต.ทุ่งจังหัน อ.โนนสุวรรณ จ.บุรีรัมย์ วันพ่อ 2561

02 ธ.ค.2561

36 6113015 คุณวราลักษณ์ ดิลกตระการกิจ นายสมชาย เครือพิมาย 94 ม.4 ต.ทุ่งจังหัน อ.โนนสุวรรณ จ.บุรีรัมย์ วันพ่อ 2561

02 ธ.ค.2561

37 6113014 คุณวราจิต ดิลกตระการกิจ นางบุญส่ง กันหา 42 ม.12 ต.ทุ่งจังหัน อ.โนนสุวรรณ จ.บุรีรัมย์ วันพ่อ 2561

02 ธ.ค.2561

38 6113013 คณะคุณธรรมสรณ์ รุ่งทิวากรกิจ นางสาวไอลดา เพ็งจันทร์ 198 ม.6 ต.ทรัพย์พระยา อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ วันพ่อ 2561

02 ธ.ค.2561

39 6113012 บริษัท กิจปพัฒน์ขนส่ง จำกัด นางสุวนัน เกิดประโคน 4 ม.8 ต.ทุ่งจังหัน อ.โนนสุวรรณ จ.บุรีรัมย์ วันพ่อ 2561

02 ธ.ค.2561

40 6113011 นายชัยกร ดีมายนตร์ นางลำพาด กองมะเริง 124 ม.10 ต.ทรัพย์พระยา อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ วันพ่อ 2561

02 ธ.ค.2561

41 6113010 คุณสุภาวดี บำรุงสุข (กัลยาณมิตรกลุ่มสั่งสมบุญ) นางทองบู่ สีสืบมา 6 ม.12 ต.ทุ่งจังหัน อ.โนนสุวรรณ จ.บุรีรัมย์ วันพ่อ 2561

02 ธ.ค.2561

42 6113009 บริษัท เพชรทองพงษ์สว่าง จำกัด นางบุญตา สุดชา 90 ม.2 ต.ทุ่งจังหัน อ.โนนสุวรรณ จ.บุรีรัมย์ วันพ่อ 2561

02 ธ.ค.2561

43 6113008 คุณบุญนาค เตชะธนอิทธิกุล นางคำผัด แสงทน 79 ม.4 ต.หนองกี่ อ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์ วันพ่อ 2561

02 ธ.ค.2561

44 6113007 คุณดวงดาว เตชะธนอิทธิกุล นางสาวทูน ช่วยพันธุ์ 28 ม.12 ต.ทุ่งจังหัน อ.โนนสุวรรณ จ.บุรีรัมย์ วันพ่อ 2561

02 ธ.ค.2561

45 6113006 บริษัท เอ็น.เค.เฟอร์นิคลาส จำกัด นายประพันธ์ เครือพิมาย 13 ม.4 ต.ทุ่งจังหัน อ.โนนสุวรรณ จ.บุรีรัมย์ วันพ่อ 2561

02 ธ.ค.2561

46 6113005 คุณจันทรา แซ่เจียม นางแวน สุดตาภักดี 124 ม.2 ต.ทุ่งจังหัน อ.โนนสุวรรณ จ.บุรีรัมย์ วันพ่อ 2561

02 ธ.ค.2561

47 6113004 คณะคุณชาญชัย คุณวรเวทย์ นางสมาน กลิ่นภิรมย์ 23 ม.1 ต.ทุ่งจังหัน อ.โนนสุวรรณ จ.บุรีรัมย์ วันพ่อ 2561

02 ธ.ค.2561

48 6113003 คณะคุณชาญชัย คุณวรเวทย์ นางอ่อนนุช จานนอก 72 ม.12 ต.ทุ่งจังหัน อ.โนนสุวรรณ จ.บุรีรัมย์ วันพ่อ 2561

02 ธ.ค.2561

49 6113002 นายภูมินทร์ นิวาตวงศ์ นายชัยยันต์ บัวนอก 38 ม.7 ต.ทุ่งจังหัน อ.โนนสุวรรณ จ.บุรีรัมย์ วันพ่อ 2561

02 ธ.ค.2561

50 6113001 นายภูมินทร์ นิวาตวงศ์ นายพงษ์โชติ พิพวนนอก 25 ม.3 ต.ทุ่งจังหัน อ.โนนสุวรรณ จ.บุรีรัมย์ วันพ่อ 2561

02 ธ.ค.2561

51 6113000 คณะคุณกิ๊ก-ผลิตบุญ นายมี กลางพิมาย 48 ม.3 ต.ทุ่งจังหัน อ.โนนสุวรรณ จ.บุรีรัมย์ วันพ่อ 2561

02 ธ.ค.2561

52 6112999 คณะคุณกิ๊ก-ผลิตบุญ นางสุธารส หลาดไธสง 65 ม.12 ต.ทุ่งจังหัน อ.โนนสุวรรณ จ.บุรีรัมย์ วันพ่อ 2561

02 ธ.ค.2561

53 6112998 คณะคุณกิ๊ก-ผลิตบุญ นางบังอร พินิชสุริยะ 109 ม.7 ต.ทุ่งจังหัน อ.โนนสุวรรณ จ.บุรีรัมย์ วันพ่อ 2561

02 ธ.ค.2561

54 6112997 คณะคุณกิ๊ก-ผลิตบุญ นางทุย สีสืบมา 2 ม.12 ต.ทุ่งจังหัน อ.โนนสุวรรณ จ.บุรีรัมย์ วันพ่อ 2561

02 ธ.ค.2561

55 6112996 คณะคุณกิ๊ก-ผลิตบุญ นางมานิต บุญขาว 43 ม.1 ต.ทุ่งจังหัน อ.โนนสุวรรณ จ.บุรีรัมย์ วันพ่อ 2561

02 ธ.ค.2561

56 6112993 นางบุญลาภ ชูปัญญา นายขาว แสนเดช 1 ม.10 ต.ทรัพย์พระยา อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ วันพ่อ 2561

02 ธ.ค.2561

57 6112992 นางศิริวรรณ สาสตร์สถิต นายตาเป ทิพอักษร 47 ม.5 ต.ทุ่งจังหัน อ.โนนสุวรรณ จ.บุรีรัมย์ วันพ่อ 2561

02 ธ.ค.2561

58 6112991 คุณธัญณัชฐ์ อิ่มสุขสมวงษ์ นายเสถียร ฉิมมาลี 38/3 ม.6 ต.ดอนอะราง อ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์ วันพ่อ 2561

02 ธ.ค.2561

59 6112990 คุณเลิศลักษณา ยอดอาวุธ นางนงเยาว์ สุแพง 64 ม.4 ต.ทุ่งจังหัน อ.โนนสุวรรณ จ.บุรีรัมย์ วันพ่อ 2561

02 ธ.ค.2561

60 6112989 คุณพิศิษฐ์ ธนวุฒิวัฒน์ นางสุวรรณ ทรงพระ 44 ม.2 ต.ทุ่งจังหัน อ.โนนสุวรรณ จ.บุรีรัมย์ วันพ่อ 2561

02 ธ.ค.2561

61 6112988 นายวิชเยนทร์ จันทอุตสาห์ นายคล้าย รักเพื่อน 5 ม.12 ต.ทุ่งจังหัน อ.โนนสุวรรณ จ.บุรีรัมย์ วันพ่อ 2561

02 ธ.ค.2561

62 6112987 คุณวิทวัส ม่วงกูล นางเสาร์ บ่อไทย 5/2 ม.6 ต.ดอนอะราง อ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์ วันพ่อ 2561

02 ธ.ค.2561

63 6112986 คุณโสภิดา วิบูลย์จักร์ นายทองแดง บุญหว่าน 10 ม.11 ต.ทุ่งจังหัน อ.โนนสุวรรณ จ.บุรีรัมย์ วันพ่อ 2561

02 ธ.ค.2561

64 6112985 นางวารุณี อยู่พูนทรัพย์ นายสุพจน์ รักงาม 57 ม.9 ต.ทุ่งจังหัน อ.โนนสุวรรณ จ.บุรีรัมย์ วันพ่อ 2561

02 ธ.ค.2561

65 6112984 คณะคุณวรรณี นำเจริญพินิจ นายโกวิทย์ พลข้อ 69 ม.7 ต.ทุ่งจังหัน อ.โนนสุวรรณ จ.บุรีรัมย์ วันพ่อ 2561

02 ธ.ค.2561

66 6112983 คณะคุณวรรณี นำเจริญพินิจ นายสมชาย อ่านไธสง 105 ม.2 ต.ทุ่งจังหัน อ.โนนสุวรรณ จ.บุรีรัมย์ วันพ่อ 2561

02 ธ.ค.2561

67 6112982 คณะคุณวรรณี นำเจริญพินิจ นางสาวสุนันฑีญา สอนมัง 9 ม.10 ต.ทรัพย์พระยา อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ วันพ่อ 2561

02 ธ.ค.2561

68 6112981 คุณจิรวันทย์ กมลรัตนโยธิน นายสาคร รักเพื่อน 71 ม.14 ต.ทุ่งจังหัน อ.โนนสุวรรณ จ.บุรีรัมย์ วันพ่อ 2561

02 ธ.ค.2561

69 6112980 นายประภาส ภานุไพศาล นางหมุ่น หรี่เรไร 86 ม.10 ต.ทรัพย์พระยา อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ วันพ่อ 2561

02 ธ.ค.2561

70 6112979 คุณอัญญพร ชัยณรงค์ศิริพร นางเฉลียว เสือบุญศรี 15 ม.6 ต.ทรัพย์พระยา อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ วันพ่อ 2561

02 ธ.ค.2561

71 6112978 มูลนิธิหลวงปู่ช่วงและคณะสงฆ์อุบาสกอุบาสิกา วัดบางแพรกใต้ นายกว่าง สีสืบมา 74 ม.12 ต.ทุ่งจังหัน อ.โนนสุวรรณ จ.บุรีรัมย์ วันพ่อ 2561

02 ธ.ค.2561

72 6112977 นายธนดม เสริมศิริโภคา นายสุข บุตรดี 34 ม.7 ต.ทุ่งจังหัน อ.โนนสุวรรณ จ.บุรีรัมย์ วันพ่อ 2561

02 ธ.ค.2561

73 6112976 ผศ. ชาญ เกียรติบุญศรี นายวิเชียร ผกามาศ 23 ม.13 ต.ทุ่งจังหัน อ.โนนสุวรรณ จ.บุรีรัมย์ วันพ่อ 2561

02 ธ.ค.2561

74 6112975 นายกิจจ์,นางพรพิมล,นายเสียง,นายสมศักดิ์,นางอัมพา,นายธนพนา วิศรุตวงศ์ นายบุญมา ทองคำ 58 ม.14 ต.ทุ่งจังหัน อ.โนนสุวรรณ จ.บุรีรัมย์ วันพ่อ 2561

02 ธ.ค.2561

75 6112974 น.ส.ชมพูนุท,นายเอคิน หล่อวัฒนตระกูล,น.ส.สาวิณี พนาเจริญสวัสดิ์ นางบัวผัน บัวศรี 113 ม.12 ต.ทุ่งจังหัน อ.โนนสุวรรณ จ.บุรีรัมย์ วันพ่อ 2561

02 ธ.ค.2561

76 6112973 น.ส.นิภาภร วิศรุตวงศ์,นายเสริม,น.ส.พิชญา,น.ส.นิชมญธ์ วงศาริยวานิช และครอบครัว นายยหริต ภักษาการเวก 454 ม.4 ต.หนองกี่ อ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์ วันพ่อ 2561

02 ธ.ค.2561

77 6112972 นายกิจจ์,นางพรพิมล,นายเสียง,นายสมศักดิ์,นางอัมพา,นายธนพนา วิศรุตวงศ์ นายทน ทองศรี 72 ม.7 ต.ทรัพย์พระยา อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ วันพ่อ 2561

02 ธ.ค.2561

78 6112971 นายพิศุทธิ์ สัมปทานุกุล นางสาวปาริชาติ ช้างชาวนา 79 ม.12 ต.ทุ่งจังหัน อ.โนนสุวรรณ จ.บุรีรัมย์ วันพ่อ 2561

02 ธ.ค.2561

79 6112970 นายพรชัย-นางจิตริณี เอื้อมโนวิไล นางบุญปลูก การสร้าง 91 ม.14 ต.ทุ่งจังหัน อ.โนนสุวรรณ จ.บุรีรัมย์ วันพ่อ 2561

02 ธ.ค.2561

80 6112969 นางชะตาบุญ คูเปี่ยมสิน น.ส.ชรินทร์เนตร เชื่อมไธสง 49 ม.4 ต.ทรัพย์พระยา อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ วันพ่อ 2561

02 ธ.ค.2561

81 6112968 นายชูศักดิ์ ดีไพบูลย์-คุณแม่สมลักษณ์-คุณรัตนาภรณ์ ดีวงกิจ และคุณธีรรัตน์ (หลี) นายภัธรพงษ์ ทองพูน 6 ม.14 ต.ทุ่งจังหัน อ.โนนสุวรรณ จ.บุรีรัมย์ วันพ่อ 2561

02 ธ.ค.2561

82 6112967 คุณชัชฎา เต็งอำนวย นายเอกชัย ชัยเหม่ง 93 ม.2 ต.ทุ่งจังหัน อ.โนนสุวรรณ จ.บุรีรัมย์ วันพ่อ 2561

02 ธ.ค.2561

83 6112966 คณะคุณสาวิตรี ศิริรานนท์ นายสอน สมจิต 57 ม.13 ต.ทุ่งจังหัน อ.โนนสุวรรณ จ.บุรีรัมย์ วันพ่อ 2561

02 ธ.ค.2561

84 6112965 คุณฟอง ทรัพย์เปี่ยมลาภ นางทองดี ดวงมาลา 88 ม.3 ต.ทุ่งจังหัน อ.โนนสุวรรณ จ.บุรีรัมย์ วันพ่อ 2561

02 ธ.ค.2561

85 6112964 คณะนายทรงเกียรติ อัสสะบำรุงรัตน์ นายสมร ปะตังทะเต 21 ม.3 ต.ทุ่งจังหัน อ.โนนสุวรรณ จ.บุรีรัมย์ วันพ่อ 2561

02 ธ.ค.2561

86 6112963 คุณภัสสร ปันสุวรรณแก้ว นายแสวง พูนศรี 65 ม.4 ต.ทุ่งจังหัน อ.โนนสุวรรณ จ.บุรีรัมย์ วันพ่อ 2561

02 ธ.ค.2561

87 6112962 คณะคุณยุ้ย นายสุด ทศกรรณ์ 20 ม.2 ต.ทุ่งจังหัน อ.โนนสุวรรณ จ.บุรีรัมย์ วันพ่อ 2561

02 ธ.ค.2561

88 6112961 คุณดวงเดือน สหเวชภัณฑ์ นายทองคูณ อมรติรัตน์ 82 ม.4 ต.ทุ่งจังหัน อ.โนนสุวรรณ จ.บุรีรัมย์ วันพ่อ 2561

02 ธ.ค.2561

89 6112960 คุณณภิตา พุทธรักษา นายสุวัฒน์ อาญาเมือง 26 ม.1 ต.ทุ่งจังหัน อ.โนนสุวรรณ จ.บุรีรัมย์ วันพ่อ 2561

02 ธ.ค.2561

90 6112959 คุณณภิตา พุทธรักษา นางกัลญา ยินดีรส 16 ม.11 ต.ทรัพย์พระยา อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ วันพ่อ 2561

02 ธ.ค.2561

91 6112958 คุณภณิตา อึ้งประสิทธิ นางสัย อาจสุนทร 96 ม.3 ต.ทุ่งจังหัน อ.โนนสุวรรณ จ.บุรีรัมย์ วันพ่อ 2561

02 ธ.ค.2561

92 6112957 นายเตี่ยงงุ้น แซ่โซว น.ส.ดอน ก้อนคำใหญ่ 107 ม.1 ต.ทุ่งจังหัน อ.โนนสุวรรณ จ.บุรีรัมย์ วันพ่อ 2561

02 ธ.ค.2561

93 6112956 คุณกุนทินี เมฆานนท์ชัย นางติ๋ม หนวดไธสง 79 ม.1 ต.ทุ่งจังหัน อ.โนนสุวรรณ จ.บุรีรัมย์ วันพ่อ 2561

02 ธ.ค.2561

94 6112955 คณะคุณยุ้ย นางบุญตา บุญหว่าน 71 ม.12 ต.ทุ่งจังหัน อ.โนนสุวรรณ จ.บุรีรัมย์ วันพ่อ 2561

02 ธ.ค.2561

95 6112954 นายประภาส ภานุไพศาล น.ส.ล้อม เสนารักษ์ 6 ม.6 ต.ดอนอะราง อ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์ วันพ่อ 2561

02 ธ.ค.2561

96 6112953 นายประภาส ภานุไพศาล น.ส.สะอาด คำแก้ว 43/1 ม.6 ต.ท่าโพธิ์ชัย อ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์ วันพ่อ 2561

02 ธ.ค.2561

97 6112952 นางสาวสุภาพร ดวงสีแก้ว นายบัวใข ขะเชนแก้ว 56 ม.9 ต.ทุ่งจังหัน อ.โนนสุวรรณ จ.บุรีรัมย์ วันพ่อ 2561

02 ธ.ค.2561

98 6112951 นายทวีฉัตร จุฬางกูร นายสุริยัน เฉลียวกลาง 92 ม.3 ต.ทุ่งจังหัน อ.โนนสุวรรณ จ.บุรีรัมย์ วันพ่อ 2561

02 ธ.ค.2561

99 6112950 นางนลินี งามเศรชมาศ นายสายพาน พลมารักษ์ 11 ม.7 ต.ทุ่งจังหัน อ.โนนสุวรรณ จ.บุรีรัมย์ วันพ่อ 2561

02 ธ.ค.2561

100 6112949 คุณรุ่งแสง นาครำไพ นางประจวบ จำปาทอง 40 ม.4 ต.ทุ่งจังหัน อ.โนนสุวรรณ จ.บุรีรัมย์ วันพ่อ 2561

02 ธ.ค.2561

หน้า 1

รายการต่อหน้า

 เลือกหน้า : [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39]

ทั้งหมด 3849 รายการ

 
 

มูลนิธิไถ่ชีวิตโค-กระบือเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เมษายน 2554