หน้าแรก | คณะกรรมการ | ขั้นตอนปฏิบัติ | ประมวลภาพพิธี | ผู้บริจาค-ผู้รับมอบ | เอกสาร/แบบฟอร์ม | ติดต่อมูลนิธิฯ
                         
 

 

 

 
พิมพ์ชื่อผู้บริจาคแล้วคลิกปุ่ม "ค้นหา" เพื่อเรียกดูรายละเอียดของการบริจาคทั้งหมด
< คลิกรายชื่อเพื่อดูรายละเอียด   = มีภาพ>

ชื่อผู้บริจาค :

หน้า 1

รายการต่อหน้า

 เลือกหน้า : [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62]

ทั้งหมด 6196 รายการ

ลำดับ รหัส ผู้บริจาค ผู้รับมอบ ที่อยู่ผู้รับมอบ เนื่องในโอกาส วดป.ไถ่
1 6515500 นายธีรพงศ์ บูรณประภานนท์ ครอบครัว นางสาวปริญาภรณ์ จตุรวงค์ 40 ม.8 ต.อีง่อง อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด ประจำเดือน ก.ย.65

25 ก.ย.2565

2 6515499 นางศุภานัน บูรณประภานนท์ ครอบครัว นายวิรัตน์ ก้านจักร 86 ม.8 ต.อีง่อง อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด ประจำเดือน ก.ย.65

25 ก.ย.2565

3 6515496 นายวิโรจน์ บุบผากลิ่น นางสง่า พุทธลา 137 ม.3 ต.อีง่อง อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด ประจำเดือน ก.ย.65

25 ก.ย.2565

4 6515495 คุณสราวุฒิ ตันติประสุต นางสาวรุ่งลาวัลย์ ลาวะลี 128 ม.6 ต.อีง่อง อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด ประจำเดือน ก.ย.65

25 ก.ย.2565

5 6515493 อ.นพดล บุญญาศิริทรัพย์ ครอบครัวเฉลิมฉัตรวิเชียร ครอบครัวคุรุจิตธรรม นางทองดี ชุมสิงห์ 2 ม.4 ต.อีง่อง อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด ประจำเดือน ก.ย.65

25 ก.ย.2565

6 6515492 คุณแม่สุภาพร-คุณธัญยรัตน์ ตั้งสุขสว่างพร -คุณอมรพัฒน์ คุณธนะเศรษฐ์ นางสำลี กิจแสวง 24 ม.3 ต.อีง่อง อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด ประจำเดือน ก.ย.65

25 ก.ย.2565

7 6515490 คุณชัญญพัชร์ สุพักตร์ศิริกุล นางสาวสุกัญญา คำเสนา 22 ม.6 ต.อีง่อง อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด ประจำเดือน ก.ย.65

25 ก.ย.2565

8 6515484 คุณธดล มโนลม้าย นายประยุทธ พรหมพักตร 32 ม.6 ต.อีง่อง อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด ประจำเดือน ก.ย.65

25 ก.ย.2565

9 6515483 คุณสมเกียรติ ศิริชาติไชย นางเพลินพิศ เสาวงค์ 156 ม.3 ต.อีง่อง อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด ประจำเดือน ก.ย.65

25 ก.ย.2565

10 6515482 คุณสมเกียรติ ศิริชาติไชย นายคำวงค์ พรหมพักตร 73 ม.3 ต.อีง่อง อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด ประจำเดือน ก.ย.65

25 ก.ย.2565

11 6515478 คุณสฤษฎิ์ เบราวนะกุล-คุณณัฐวดี อานามนารถ นางสาวสุพันธ์ นัยนิตย์ 144 ม.6 ต.อีง่อง อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด ประจำเดือน ก.ย.65

25 ก.ย.2565

12 6515477 คุณหาญ-คุณพรเพ็ญ วงษ์โคเมท และครอบครัว ดร.วรรณวิทย์ แต้มทอง และครอบครัว นางทองสา แก้วลี 33 ม.6 ต.อีง่อง อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด ประจำเดือน ก.ย.65

25 ก.ย.2565

13 6515476 คุณอัญชยา รอดปาน นางสาวไพวรรณ โหรี 56/1 ม.6 ต.อีง่อง อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด ประจำเดือน ก.ย.65

25 ก.ย.2565

14 6515473 คุณภูริต ภิรมย์ภักดี นายเจ็ดทอง พรหมพักตร 143 ม.8 ต.อีง่อง อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด ประจำเดือน ก.ย.65

25 ก.ย.2565

15 6515472 คุณศิริพร แย้มสุวรรณ นางจำเนียร สุริยา 135 ม.3 ต.อีง่อง อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด ประจำเดือน ก.ย.65

25 ก.ย.2565

16 6515471 คุณกัญจนารัศน์ วงศ์พันธ์ นายสมัย อุปแก้ว 48 ม.4 ต.อีง่อง อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด ประจำเดือน ก.ย.65

25 ก.ย.2565

17 6515470 คุณพนิดา แย้มสุวรรณ นายมิตร พินิจงาม 32/2 ม.4 ต.อีง่อง อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด ประจำเดือน ก.ย.65

25 ก.ย.2565

18 6515465 คุณชดาษา เตชะเกษมสุข ส.ท.ทวีศักดิ์ ศรีลา 68 ม.7 ต.บ้านถ้ำ อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา ประจำเดือน ก.ย.65

25 ก.ย.2565

19 6515458 บริษัท เอสวันวิณ คอนซัลแต้นท์ จำกัด นางหล่อ ทิวาพัฒน์ 157 ม.10 ต.ทุ่งก่อ อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย ประจำเดือน ก.ย.65

25 ก.ย.2565

20 6515457 บริษัท เอสวันวิณ คอนซัลแต้นท์ จำกัด นายอนุวัตร ไชยวังเทพ 93 ม.1 ต.บ้านถ้ำ อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา ประจำเดือน ก.ย.65

25 ก.ย.2565

21 6515456 บริษัท เจ.ซี.จักรชัย จำกัด (สำนักงานใหญ่) นายศรีมูล มูลเทพ 241 ม.7 ต.บ้านถ้ำ อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา ประจำเดือน ก.ย.65

25 ก.ย.2565

22 6515455 บริษัท บี.เอส.เอ แอคเซส จำกัด (สำนักงานใหญ่) นายมานิต ไชยวุฒิ 58 ม.5 ต.บ้านถ้ำ อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา ประจำเดือน ก.ย.65

25 ก.ย.2565

23 6515454 คุณอาบทิพย์ สุริยมงคล จ.อ.ณัฐวรรธณ์ พรมมินทร์ 151 ม.11 ต.บ้านถ้ำ อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา ประจำเดือน ก.ย.65

25 ก.ย.2565

24 6515453 คุณดำรง แดงรุ่งโรจน์ นายนะลง วงศ์ษา 56 ม.2 ต.บ้านถ้ำ อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา ประจำเดือน ก.ย.65

25 ก.ย.2565

25 6515452 บริษัท ฟองนมภาพยนตร์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) นางวรรณี ณรงชัย 88 ม.12 ต.บ้านถ้ำ อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา ประจำเดือน ก.ย.65

25 ก.ย.2565

26 6515451 คุณพรทิพย์ จันทรจวน และครอบครัว นายคนอง แพงคำฮัก 58 ม.5 ต.ทุ่งก่อ อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย ประจำเดือน ก.ย.65

25 ก.ย.2565

27 6515450 คุณสมเกียรติ ศิริชาติไชย นายพนา หวานเสียง 281 ม.10 ต.บ้านถ้ำ อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา ประจำเดือน ก.ย.65

25 ก.ย.2565

28 6515449 คุณสมเกียรติ ศิริชาติไชย นายมยุรี ผดุงศร 251 ม.5 ต.บ้านถ้ำ อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา ประจำเดือน ก.ย.65

25 ก.ย.2565

29 6515448 คุณสมเกียรติ ศิริชาติไชย นายจำรัส ไพรบูลร์ 7 ม.5 ต.บ้านถ้ำ อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา ประจำเดือน ก.ย.65

25 ก.ย.2565

30 6515447 คุณเดวิช ต่อพัฒนวนิช นายประหยัด นามโคตร 130 ม.5 ต.ทุ่งก่อ อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย ประจำเดือน ก.ย.65

25 ก.ย.2565

31 6515446 คุณเดวิช ต่อพัฒนวนิช นายนพพร ศักดิ์ทอง 129 ม.9 ต.บ้านถ้ำ อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา ประจำเดือน ก.ย.65

25 ก.ย.2565

32 6515445 คุณเอริสา นายศวรรษ ราชเนตร 127 ม.2 ต.บ้านถ้ำ อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา ประจำเดือน ก.ย.65

25 ก.ย.2565

33 6515444 บริษัท ดูทูยู จำกัด (สำนักงานใหญ่) นายอนวัตร วงศ์อ๊อด 81 ม.1 ต.บ้านถ้ำ อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา ประจำเดือน ก.ย.65

25 ก.ย.2565

34 6515443 นางมาลัย เหมะพุกกะ นายอภิเชษฐ์ ฟูแสง 137 ม.12 ต.บ้านถ้ำ อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา ประจำเดือน ก.ย.65

25 ก.ย.2565

35 6515442 นางสาวสิริ ศุภชยางกูล น.ส.นวรัตน์ นามนา 24 ม.7 ต.บ้านถ้ำ อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา ประจำเดือน ก.ย.65

25 ก.ย.2565

36 6515441 นายธีระพงค์ นววัฒนทรัพย์ นายสุทัศน์ ไชยวุฒิ 167 ม.12 ต.บ้านถ้ำ อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา ประจำเดือน ก.ย.65

25 ก.ย.2565

37 6515440 คณะผู้ร่วมบุญคุณกุนทินี นางไล มาเรียน 106 ม.12 ต.บ้านถ้ำ อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา ประจำเดือน ก.ย.65

25 ก.ย.2565

38 6515439 คุณวชิราวรรณ หุนะปุน นายสุธี ไชยวุฒิ 7 ม.3 ต.บ้านถ้ำ อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา ประจำเดือน ก.ย.65

25 ก.ย.2565

39 6515438 คุณวชิราวรรณ หุนะปุน นางรัตนา ทัพลา 50 ม.5 ต.ทุ่งก่อ อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย ประจำเดือน ก.ย.65

25 ก.ย.2565

40 6515437 คุณศุภณัฏฐ์ ก้องกิตติวณิชย์ นายพรานจิต อุ่นจิตร 53 ม.5 ต.ทุ่งก่อ อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย ประจำเดือน ก.ย.65

25 ก.ย.2565

41 6515436 คุณคาบ้วย แซ่อึ้ง นายสุเมธี จันทร์ศรีชา 154 ม.3 ต.อีง่อง อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด ประจำเดือน ก.ย.65

25 ก.ย.2565

42 6515435 คุณลักขณา ทรัพย์เปี่ยมลาภ นายสมจิตร เหลาประเสริฐ 56 ม.10 ต.ทุ่งก่อ อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย ประจำเดือน ก.ย.65

25 ก.ย.2565

43 6515434 นางสาวธีรพร ฤทัยกวิน นายสมลี หมื่นมโน 177 ม.10 ต.ทุ่งก่อ อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย ประจำเดือน ก.ย.65

25 ก.ย.2565

44 6515433 คุณชาครินทร์ ณ บางช้าง นางสาวสาธิกา คำพันอินทร์ 19 ม.3 ต.อีง่อง อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด ประจำเดือน ก.ย.65

25 ก.ย.2565

45 6515432 บริษัท เทเลพอร์ต อาร์ต จำกัด (สำนักงานใหญ่) นางสาวมณี บุตรบุญ 184 ม.3 ต.อีง่อง อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด ประจำเดือน ก.ย.65

25 ก.ย.2565

46 6515431 คุณอรสุภาณี เกียรติเลิศธรรม นายสยม ยินดี 25 ม.1 ต.บ้านถ้ำ อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา ประจำเดือน ก.ย.65

25 ก.ย.2565

47 6515430 นายเขียนทอง คำนวล นายหยัด ศรีนวล 55 ม.1 ต.บ้านถ้ำ อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา ประจำเดือน ก.ย.65

25 ก.ย.2565

48 6515429 ครอบครัวจงวิศาล นายเขียนทอง คำนวล 4 ม.1 ต.บ้านถ้ำ อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา ประจำเดือน ก.ย.65

25 ก.ย.2565

49 6515428 คุณดุษฎีภาค กยาวัฒนกิจ นายสุวิทย์ ช้างทรัพย์ 78 ม.9 ต.บ้านถ้ำ อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา ประจำเดือน ก.ย.65

25 ก.ย.2565

50 6515427 คุณกษิร ไวยนันท์ นายทองสุข ราชเนตร 50 ม.7 ต.บ้านถ้ำ อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา ประจำเดือน ก.ย.65

25 ก.ย.2565

51 6515426 คุณกัลยา คุณานันทกุล นายจันทร์ติ๊บ ยินดี 122 ม.10 ต.บ้านถ้ำ อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา ประจำเดือน ก.ย.65

25 ก.ย.2565

52 6515425 นายคณิส-นางสาวประภาพรรณ วิภาตวิทย์ นางเป็ง วงศ์ไชย 183 ม.9 ต.บ้านถ้ำ อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา ประจำเดือน ก.ย.65

25 ก.ย.2565

53 6515424 นายจิรายุทธ ผโลประการ นายณัฐพล ไชยวุฒิ 193 ม.4 ต.บ้านถ้ำ อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา ประจำเดือน ก.ย.65

25 ก.ย.2565

54 6515423 คุณอรนลิน โลจนะโกสินทร์ นายยาม ไชยสาร 205 ม.2 ต.บ้านถ้ำ อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา ประจำเดือน ก.ย.65

25 ก.ย.2565

55 6515422 คุณพิสุทธิ์ สัมปทานุกุล นายอู้ม แข่งขัน 52 ม.7 ต.บ้านถ้ำ อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา ประจำเดือน ก.ย.65

25 ก.ย.2565

56 6515421 นายวีระศักดิ์ สาครอรุณ นายสุพสิน มูลเทพ 208 ม.4 ต.บ้านถ้ำ อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา ประจำเดือน ก.ย.65

25 ก.ย.2565

57 6515420 คุณจงจิตต์ ศรีสุวรรณกูล นายวรพจน์ นครชัย 32 ม.10 ต.ทุ่งก่อ อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย ประจำเดือน ก.ย.65

25 ก.ย.2565

58 6515419 คุณสุจิตรา ศรีสุวรรณกูล นางบัวเขียว วงศ์สุวรรณ 42 ม.7 ต.บ้านถ้ำ อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา ประจำเดือน ก.ย.65

25 ก.ย.2565

59 6515418 คุณวิเชียร ศรีสุวรรณกูล นายเวียงชัย สารเสวก 23 ม.10 ต.ทุ่งก่อ อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย ประจำเดือน ก.ย.65

25 ก.ย.2565

60 6515417 คุณปวีณา ปุณณกิติเกษม นายบุญโชค อินต๊ะสาร 243 ม.1 ต.บ้านถ้ำ อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา ประจำเดือน ก.ย.65

25 ก.ย.2565

61 6515416 นายพิชัย ธนไมตรีจิตต์ นายบุญยืน หมื่นมะโน 14 ม.10 ต.ทุ่งก่อ อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย ประจำเดือน ก.ย.65

25 ก.ย.2565

62 6515415 คุณวรศิริ นางสาวสมร บุตรลุน 198 ม.3 ต.อีง่อง อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด ประจำเดือน ก.ย.65

25 ก.ย.2565

63 6515414 คณะผู้ร่วมบุญหลวงพี่เบล นายหม่อม ธรรมโหร 35 ม.6 ต.อีง่อง อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด ประจำเดือน ก.ย.65

25 ก.ย.2565

64 6515413 คณะผู้ร่วมบุญหลวงพี่เบล นายเปลียว ชุ่มเย็น 17 ม.1 ต.บ้านถ้ำ อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา ประจำเดือน ก.ย.65

25 ก.ย.2565

65 6515412 คุณศักดิ์สิทธิ์ เจนดิษฐการ นายสมบูรณ์ ทิวาพัฒน์ 25 ม.10 ต.ทุ่งก่อ อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย ประจำเดือน ก.ย.65

25 ก.ย.2565

66 6515411 คณะผู้ร่วมบุญหลวงพี่เบล นายอรุณ พรหมพักตร 105 ม.7 ต.อีง่อง อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด ประจำเดือน ก.ย.65

25 ก.ย.2565

67 6515409 คณะผู้ร่วมบุญหลวงพี่เบล นางสม พรมมา 70 ม.3 ต.อีง่อง อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด ประจำเดือน ก.ย.65

25 ก.ย.2565

68 6515408 คณะผู้ร่วมบุญหลวงพี่เบล นายชัด ทองดา 108 ม.3 ต.อีง่อง อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด ประจำเดือน ก.ย.65

25 ก.ย.2565

69 6515407 คณะผู้ร่วมบุญหลวงพี่เบล นายศรีคำ อินต๊ะสาร 116 ม.12 ต.บ้านถ้ำ อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา ประจำเดือน ก.ย.65

25 ก.ย.2565

70 6515406 คณะผู้ร่วมบุญหลวงพี่เบล นายนันทวัฒน์ รูปสอาด 79 ม.2 ต.อีง่อง อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด ประจำเดือน ก.ย.65

25 ก.ย.2565

71 6515405 คณะผู้ร่วมบุญหลวงพี่เบล นายสวาท หมอกอง 333 ม.4 ต.บ้านถ้ำ อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา ประจำเดือน ก.ย.65

25 ก.ย.2565

72 6515404 คณะผู้ร่วมบุญหลวงพี่เบล นายกอบชัย อุปแก้ว 28 ม.1 ต.อีง่อง อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด ประจำเดือน ก.ย.65

25 ก.ย.2565

73 6515403 คณะผู้ร่วมบุญหลวงพี่เบล นางบัวลอย เสียงใส 111 ม.8 ต.อีง่อง อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด ประจำเดือน ก.ย.65

25 ก.ย.2565

74 6515402 คณะผู้ร่วมบุญหลวงพี่เบล นายอุดมศักดิ์ หมายฤกษ์ดี 197 ม.10 ต.ทุ่งก่อ อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย ประจำเดือน ก.ย.65

25 ก.ย.2565

75 6515401 คณะผู้ร่วมบุญหลวงพี่เบล นายสมอน ขำอิง 77 ม.7 ต.อีง่อง อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด ประจำเดือน ก.ย.65

25 ก.ย.2565

76 6515400 คณะผู้ร่วมบุญหลวงพี่เบล นายวิชัย ทองใบ 54 ม.10 ต.ทุ่งก่อ อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย ประจำเดือน ก.ย.65

25 ก.ย.2565

77 6515399 คณะผู้ร่วมบุญหลวงพี่เบล นางเสถียร พรหมพักตร 42 ม.3 ต.อีง่อง อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด ประจำเดือน ก.ย.65

25 ก.ย.2565

78 6515398 คณะผู้ร่วมบุญหลวงพี่เบล นางสาวฉวี จตุรวงค์ 149 ม.3 ต.อีง่อง อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด ประจำเดือน ก.ย.65

25 ก.ย.2565

79 6515397 คณะผู้ร่วมบุญหลวงพี่เบล นายมานับ นิกร 227 ม.11 ต.บ้านถ้ำ อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา ประจำเดือน ก.ย.65

25 ก.ย.2565

80 6515396 คณะผู้ร่วมบุญหลวงพี่เบล นายจันทร์ ไชยลังกา 30 ม.6 ต.บ้านถ้ำ อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา ประจำเดือน ก.ย.65

25 ก.ย.2565

81 6515395 คณะผู้ร่วมบุญหลวงพี่เบล นายพิชิต ยาวิชัย 92 ม.10 ต.ทุ่งก่อ อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย ประจำเดือน ก.ย.65

25 ก.ย.2565

82 6515394 คณะผู้ร่วมบุญหลวงพี่เบล นางจันทร์ ธิวงษา 245 ม.7 ต.บ้านถ้ำ อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา ประจำเดือน ก.ย.65

25 ก.ย.2565

83 6515393 คณะผู้ร่วมบุญหลวงพี่เบล นายทัตพันธ์ อินต๊ะสาร 235 ม.4 ต.บ้านถ้ำ อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา ประจำเดือน ก.ย.65

25 ก.ย.2565

84 6515392 คณะผู้ร่วมบุญหลวงพี่เบล นายมะศิล ไชยวุฒิ 121 ม.1 ต.บ้านถ้ำ อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา ประจำเดือน ก.ย.65

25 ก.ย.2565

85 6515391 คณะผู้ร่วมบุญหลวงพี่เบล นายเทวฤทธิ์ พรมจักร์ 139 ม.10 ต.ทุ่งก่อ อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย ประจำเดือน ก.ย.65

25 ก.ย.2565

86 6515390 คณะผู้ร่วมบุญหลวงพี่เบล นายจตุรงค์ อินต๊ะสาร 233 ม.4 ต.บ้านถ้ำ อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา ประจำเดือน ก.ย.65

25 ก.ย.2565

87 6515389 คณะผู้ร่วมบุญหลวงพี่เบล นายเกรียงทอง ราชเนตร 97 ม.12 ต.บ้านถ้ำ อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา ประจำเดือน ก.ย.65

25 ก.ย.2565

88 6515388 คณะผู้ร่วมบุญหลวงพี่เบล นายจิรายุทธ อินต๊ะสาร 1 ม.9 ต.บ้านถ้ำ อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา ประจำเดือน ก.ย.65

25 ก.ย.2565

89 6515387 คณะผู้ร่วมบุญหลวงพี่เบล นายก้ำ บุญเรือง 16 ม.8 ต.บ้านถ้ำ อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา ประจำเดือน ก.ย.65

25 ก.ย.2565

90 6515386 คณะผู้ร่วมบุญหลวงพี่เบล นายหนุ่ย ถุงเงิน 134 ม.6 ต.บ้านถ้ำ อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา ประจำเดือน ก.ย.65

25 ก.ย.2565

91 6515385 คณะผู้ร่วมบุญหลวงพี่เบล นายเหรียญ ไชยลังกา 157 ม.6 ต.บ้านถ้ำ อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา ประจำเดือน ก.ย.65

25 ก.ย.2565

92 6515384 คณะผู้ร่วมบุญหลวงพี่เบล นายเศรษฐา ศรีผาวงค์ 216 ม.10 ต.ทุ่งก่อ อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย ประจำเดือน ก.ย.65

25 ก.ย.2565

93 6515383 คุณชัชวาล หวังกิจจินดา และครอบครัว นายบรรจง บุญไธสง 97 ม.10 ต.ทุ่งก่อ อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย ประจำเดือน ก.ย.65

25 ก.ย.2565

94 6515382 คณะผู้ร่วมบุญหลวงพี่เบล น.ส.พลอยธิดา ทิพย์บุตร 40 ม.8 ต.บ้านถ้ำ อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา ประจำเดือน ก.ย.65

25 ก.ย.2565

95 6515381 คณะผู้ร่วมบุญหลวงพี่เบล นายศรีนวล มูลเทพ 226 ม.12 ต.บ้านถ้ำ อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา ประจำเดือน ก.ย.65

25 ก.ย.2565

96 6515380 คณะผู้ร่วมบุญ นายทิม ไสว 3 ม.10 ต.ไพรพัฒนา อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ วันแม่ 2565

13 ส.ค.2565

97 6515379 คณะผู้ร่วมบุญ นางมะรินทร์ เย็นประโคน 120 ม.10 ต.ละลม อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ วันแม่ 2565

13 ส.ค.2565

98 6515378 คณะผู้ร่วมบุญ นางประเสริฐ ย่อทอง 63 ม.9 ต.ไพรพัฒนา อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ วันแม่ 2565

13 ส.ค.2565

99 6515377 คณะผู้ร่วมบุญ นางสาวอารียา นุ้ยช่วย 102 ม.5 ต.โคกตาล อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ วันแม่ 2565

13 ส.ค.2565

100 6515376 คณะผู้ร่วมบุญ นายสุรัตน์ ศรัทธา 2 ม.10 ต.ไพรพัฒนา อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ วันแม่ 2565

13 ส.ค.2565

หน้า 1

รายการต่อหน้า

 เลือกหน้า : [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62]

ทั้งหมด 6196 รายการ

 
 

มูลนิธิไถ่ชีวิตโค-กระบือเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เมษายน 2554