หน้าแรก | คณะกรรมการ | ขั้นตอนปฏิบัติ | ประมวลภาพพิธี | ผู้บริจาค-ผู้รับมอบ | เอกสาร/แบบฟอร์ม | ติดต่อมูลนิธิฯ
                         
 
     
   1.รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
    2.ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
    3.ประมวลรัษฎากร
    4.กฎกระทรวงว่าด้วยการจดทะเบียนมูลนิธิ การดำเนินการและการทะเบียนมูลนิธิ
    5.กฎกระทรวงว่าด้วยค่าธรรมเนียมและการยกเว้นค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับมูลนิธิ
    6.พระราชบัญญัติกำหนดความผิดเกี่ยวกับห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน ห้างหุ้นส่วยจำกัด บริษัทจำกัด สมาคม และมูลนิธิ
    7.ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ
    8.ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ
    9.ประมวลกฎหมายอาญา
   10.ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
   11.กฎหมายที่ดิน
 
 

มูลนิธิไถ่ชีวิตโค-กระบือเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เมษายน 2554